Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bønder kan miste jordbruksfradraget

Det bør innføres en ny skattekredittordning i reglene for jordbruksfradrag, alternativt en fradragsordning i momssystemet. Forslaget kommer fra NILF.


Bønder kan miste jordbruksfradraget

Det bør innføres en ny skattekredittordning i reglene for jordbruksfradrag, alternativt en fradragsordning i momssystemet. Forslaget kommer fra NILF.

Dette er ett av flere skatteendringsforslag som fremlegges i rapporten Skatt og merverdiavgift i jordbruket, utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Jordbruksfradraget er et viktig element i landbrukspolitikken. Slik ordningen er utformet i dag, kan enkelte bønder risikere ikke å få tildelt det fradraget de ut fra jordbruksinntekten har krav på. Dette skyldes at de også har andre store fradragsposter ved ligningen, noe som fører til at alminnelig inntekt blir for lav til å dekke opp deler av jordbruksfradraget.

Skattekreditt

For å unngå en slik uheldig situasjon, bør det innføres en skattekredittordning i regelverket for jordbruksfradraget. Alternativt kan dagens ordning erstattes med en tilsvarende fradragsordning i merverdiavgiftssystemet.

Bakgrunnen for forslagene er at skatt er et viktig virkemiddel i landbrukspolitikken. Dette gjelder både bruk av skatteutgifter slik som jordbruksfradraget, og innretningen av de ulike beskatningselementene. Til tross for et utbredt ønske blant skattelovgiverne om en næringsnøytral beskatning, tilsier langsiktigheten og den sterke lovreguleringen i jordbruket at jordbruket likevel på enkelte områder har behov for et spesielt skatteregime.

Selv om det viktigste formålet med å kreve inn skatter og avgifter er å skaffe midler til den offentlige virksomheten, kan et velfungerende skattesystem også bl.a. brukes til å fremme en ønsket næringsutvikling. Skatt er derfor et viktig redskap i næringspolitikken, og det er behov for skatteendringer på flere områder.

Begrenset handlefrihet

Til tross for lav inntjening er landbruket en langsiktig næring som har stor betydning for bosettingen og næringslivet i distriktene. I tillegg er bevaring av kulturlandskapet et viktig element i landbrukspolitikken. Landbruket står også i en særstilling ved at næringen er underlagt spesielle lovreguleringer som begrenser bøndenes handlingsfrihet. Konsesjonsloven medfører priskontroll, begrensninger i salgsmarkedet på grunn av bo- og driveplikt og begrensninger i valg av organisasjonsformer. Jordloven begrenser adgangen til omdisponering av areal og oppdeling av eiendommen for salg. Odelsloven kan medføre usikkerhet for kjøper ved kjøp av odelseiendom. Disse forholdene gjør at det landbrukspolitisk er viktig å se skattelovgivningen i sammenheng med landbrukslovgivningen.

Det er flere endringsforslag i NILF-rapporten. Den tar også for seg hvordan ulike temaer blir behandlet skattemessig i forskjellige land, og hvordan økt internasjonalisering har påvirket det enkelte lands skattesystem. Prosjektet er finansiert med midler fra jordbruksavtalen.