Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bondelaget vil kutte prisen to kroner

– En betydelig reduksjon av målprisen på svin, og økt dyretilskudd til de første 35 avlspurkene og økt distriktstilskudd.


Bondelaget vil kutte prisen to kroner

– En betydelig reduksjon av målprisen på svin, og økt dyretilskudd til de første 35 avlspurkene og økt distriktstilskudd.

 

Det er blant de tiltakene Norges Bondelag vurderer for å bringe svinekjøttmarkedet i balanse.

Styret i Norges Bondelag slo på sitt styremøte den 14. desember fast at prisen på svinekjøtt må settes betydelig ned, og at reduksjonen ut fra situasjonen i markedet i dag bør være rundt to kroner per kg. Videre vil styret at satsen for dyretilskuddet for avlspurker opp til 35 purker heves vesentlig, og at distriktstillegget for svinekjøttproduksjonen styrkes. Hensikten er å sikre økonomien for de minste og midlere besetningene, og svinekjøttproduksjonen i distriktene. Bondelagsstyret mener videre at det ikke skal gis produksjonstillegg for nyetableringer etter 1. januar 2007, og at det innføres begrensninger i mulighetene til å utvide svineproduksjon med offentlig finansiering.

Dette er tiltak styret i Norges Bondelag mener må opp i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2007. Forslagene skal komme i tillegg til de forslag som både er iverksatt og foreslått iverksatt på kort sikt. I sum skal disse tiltakene bringe situasjonen i svinekjøttproduksjonen bedre i samsvar med avsetningsmulighetene både på kort og lang sikt.

I styrevedtaket blir det understreket at svineproduksjonen er en viktig del av norsk landbruk og landbrukspolitikk. Den differensierte produksjonsstrukturen i svineholdet, innebærer at grisen både utgjør hovedproduksjonen, men også på mange bruk, en viktig tilleggsproduksjon. Geografisk spredning bidrar både til å sikre inntektsgrunnlaget på mange bruk i distriktene, og til å opprettholde en nødvendig slakteri- og foredlingsstruktur, heter det i styrevedtaket der Bondelagsstyret understreker at tiltak for å bringe markedet i balanse må utformes slik at svineproduksjonens plass i norsk landbruk ikke svekkes i framtida.

Samtidig vil styret i Bondelaget at det foretas en gjennomgang med sikte på innstramming av konsesjonsloven for ervervsmessig husdyrhold for å bringe praktiseringen mer i samsvar med intensjonene.