Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bekymringsfull markedsutvikling


Bekymringsfull markedsutvikling

Prognosen for 2013 viser at overskuddet av gris er aksellererende, og er i ferd med å vokse seg til en betydelig utfordring. Hovedforklaringen til dette er først og fremst å finne i reduserte salgsprognoser. Overskuddet av gris har økt sakte med sikkert de siste årene. Prognosen i november viste et overskudd for 2013 på 5000 tonn. I siste prognose er dette overskuddet for 2013 justert opp til 5200 tonn. Ingen dramatisk økning isolert sett. Det som gjør det bekymringsfullt er at det i disse tallene allerede lagt inn en beregnet effekt på 1 400 tonn som følge av lavere slaktevekter som gjennomføres fra nyttår til påske. Den reelle økningen i overskuddet er derfor på nesten 1700 tonn. Denne utviklingen betyr at det nå må legges fullt trykk på alle områder for å få et balansert markedet så raskt som mulig. Det må settes inn nødvendige tiltak for å løfte salget. Samtidig må alle aktører lojalt følge opp tiltak som til enhver tid blir vedtatt for å regulere produksjonsvolumet. Det gjelder både svineprodusentene og slakteindustrien. Det er med stor undring vi registrerer uttalelser fra enkelte aktører om at de ikke akter å følge de tiltak som er bestemt, i dette tilfellet frivillig vektreduksjon. Ved å praktisere disse holdningene er det viktig at de er seg sitt ansvar bevisst i forhold til en økonomisk utvikling og konkurransekraft for en samlet svinenæring. Vår sterke oppfordring er derfor: Slå ring om de tiltak som blir bestemt og vær lojal mot disse.

Internasjonal suksess

Etter en turbulent tid med økonomiske utfordringer for Norsvin som følge av tap i USA, er det viktig å understreke at samlet sett har Norsvins internasjonale satsing vært en suksess. I årene etter at Norsvin bestemte seg for å satse internasjonalt er det investert totalt vel 70 millioner kroner i de ulike markedene. I samme periode er det tilbakeført ca100 millioner kroner i royalty og utbytte fra disse markedene. Midlene er benyttet til å delfinansiere Norsvins avlsarbeid samt forskning og utviklingsarbeid. I tillegg har den internasjonale satsingen gitt positiv oppmerksomhet og synergier for Norsvins utvikling. Nasjonale virkemiddelapparater som blant annet Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge har fremhevet Norsvins internasjonale satsing som svært positiv, og av betydning for de bevilgningene og støtte som er tildelt til forskning, utvikling og forretningsutvikling. Videre er det blitt lagt merke til, og omtales som svært positivt av de politiske myndigheter generelt, og hos de landbrukspolitiske myndigheter spesielt. Dette setter hele svinenæringen i et positivt lys. Det er gledelig å meddele at resultatet i USA blir betydelig bedre (vel kr 5mill) enn det prognosen for fjerde kvartal i 2012 tilsa. Årsaken til dette er økt salg og effekt av kostnadskutt. Denne trenden fortsetter og det rapporteres at vi nærmest er utsolgt for livdyr første kvartal 2013. Men det gjenstår mye målrettet og hardt arbeid for å sikre en langsiktig suksess i USA. Men, vi har nå de beste forutsetninger. Olav Eik-Nes