Publisert: 08.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Behandling av bogsår

Bogsår skal i størst mulig grad forebygges med preventive tiltak. Likevel vil det forekomme bogsår hos enkelte dyr. Det er da viktig å ha kunnskap om hvordan disse skal behandles.


Behandling av bogsår

Bogsår skal i størst mulig grad forebygges med preventive tiltak. Likevel vil det forekomme bogsår hos enkelte dyr. Det er da viktig å ha kunnskap om hvordan disse skal behandles.

Graden av bogsår er avgjørende for hva slags behandling som bør velges. Grad 1 defineres som et forstadium for bogsår. Her er det noe rødme og/eller hevelse i huden uten at det har utviklet seg til et ordentlig sår. På dette stadiet snakker vi fortsatt om preventive tiltak. Ved å sørge for mykere underlag, i form av rikelig strø eller matter, sammen med mykgjørende salver kan sårutviklingen forhindres. Bruk av spesielle bogputer eller bogbelter er også aktuelle for disse purkene. Alternativt kan man selv skjære til skumgummi eller lignende med hull i midten og lime fast med EVO-STIK. Også fôringsrelaterte tiltak som hyppige fôringer, varierte fôrmidler og ekstra vann i troa bør tas i bruk (se artikkel om forebyggende tiltak i Svin nr 1 og 2 2012). I Danmark er bruk av gummimatter vanlig for å hindre utvikling av bogsår, og det fungerer godt. Men i Danmark er fortsatt purkene fikserte i fødebingene. Det har vist seg å være vanskeligere å benytte matter hos løstgående purker, fordi purkenes natur gjør at de “undersøker” alle nye gjenstander nøye, og på den måten ofte river mattene i stykker. Det er de senere årene utviklet betydelig mer robuste matter og disse er man nå i ferd med å skaffe seg erfaring med, blant annet gjennom prosjekter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Grad 2

Dersom det utvikles bogsår grad 2, det vil si sår som omfatter hele hudtykkelsen, bør man forsøke å unngå at såret blir infisert. Grønnsåpevask, desinfiserende spray (f.eks blåspray) og mykgjørende salver er aktuelle, i tillegg til tiltakene som er nevnt for grad 1. Enkelte bogbelter har en lomme på innsiden hvor man kan legge inn rene kompresser. Disse kan benyttes. Ellers skal man være forsiktig med å bruke puter og belter som er tette og dermed fungerer som et lokk på såret og forhindrer sårheling.

Alvorlige sår

Bogsår grad 3 og 4 regnes som alvorlige sår. Dette er sår som går dypere enn hudlaget. Først inndras underhudsvev (grad 3), og ved videre utvikling også selve knokkelen i skulderbladet (grad 4). Det er ingen tvil om at slike sår er smertefulle. Det gjør vondt med et slikt sår mot hardt underlag. Det er ikke akseptabelt å ha purker med alvorlig grad av bogsår gående i besetningen uten at det er satt i verk spesielle tiltak for disse purkene. Et slikt tiltak kan være at man etablerer djupstrø-binge med et ekstra tykt lag av flis (flere cm tykt), eller et tykt lag av halm, i tillegg til de andre tiltakene nevnt under grad 1 og 2. Et annet aktuelt tiltak er tidlig avvenning. I utgangspunktet er det ikke tillatt å avvenne smågriser før 28 dagers alder. Tidligere avvenning på medisinsk grunnlag er imidlertid lov når dette av veterinær er vurdert som nødvendig. Det kan være aktuelt i enkelte tilfeller. At purker med alvorlige bogsår går med store fine grisunger på både fem og seks uker er helt uakseptabelt.

Slakt/avliving

Mattilsynet er i sine retningslinjer for tilsyn og virkemiddelbruk ved bogsår hos svin klare på at bogsår grad 4 utløser hastevedtak om avliving til destruksjon. Slike dyr anses ikke å være transportdyktige og er heller ikke egnet til humant konsum. Disse dyrene bør derfor avlives så snart som mulig. Man bør derfor sette mye inn på å forhindre at bogsårene får utvikle seg så langt. Dyr med bogsår grad 3 anses i de fleste tilfeller å kunne være transportdyktige dersom det er mulig å transportere dem atskilt fra andre dyr, og at de slaktes så raskt som mulig etter ankomst til slakteriet. Da vi anbefaler å utrangere dyr med bogsår grad 3, fordi de har en sterkt forøket risiko for å utvikle bogsår også i neste dieperiode, er det en fordel å slakte disse dyrene så raskt som mulig. Men det viktigste er naturligvis å være flink til å forebygge bogsår, slik at disse tilfellene blir så få som overhodet mulig.

Medisinsk behandling?

Enkelte steder er det angitt at bogsår skal behandles av veterinær, med antibiotika og evt også smertelindring. Vi har ved litteratursøk ikke funnet studier som støtter denne anbefalingen. Det er i det hele tatt utført svært lite vitenskapelig arbeid omkring behandling av bogsår. Da det ikke er dokumentasjon på at antibiotikabehandling har effekt, kan vi ikke anbefale dette. Det vil også komme i konflikt med ønske om å utrangere dyrene så snart som mulig på grunn av tilbakeholdelsestider etter antibiotikabruk. Artikkelen inngår i en artikkelserie om bogsår. Tidligere artikler, samt fakta-ark og annen informasjon om bogsår finner du hjemmesiden til Helsetjenesten for svin: http://www.animalia.no/Tjenester/Helsetjenesten-for-svin/Dyrevelferd/Bogsar/