Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Bedre økonomi, men fôrprisene trekker ned

Sammenliknet med andre halvår i fjor ser første halvår i år ut til å øke dekningsbidragene på tre til seks prosent i alle produksjoner, bortsett fra hos satelittbesetningene. Redusert omsetningsavgift og økte slaktevekter gir et løft, men fôrprisene trekker ned.


Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

 

Det ligger altså an til en liten økning i dekningsbidragene i første halvår i år sammenliknet med siste halvår i fjor. Dette vil gjelde i alle produksjoner, bortsett fra satelittbesetningene i purkering. Dette skyldes økt purkeleie fra 1. januar i år. Redusert omsetningsavgift og økte slaktevekter virker positivt på lønnsomheten, men fôrprisene øker og trekker lønnsomheten motsatt vei.    

Priser
Snitt utbetalingspris på slakt (uten puljetillegg, kvantumstillegg og kombitillegg) var ca. 1,90 kr høyere per kg i 2020 sammenlignet med 2019. Dette er en følge av økt målpris fra 1. juli og redusert omsetningsavgift. Samtidig har også slaktevekta økt, noe som også bidrar til økt dekningsbidrag.

Utbetalingsprisen i 2020 ble i snitt 25,67 kr per kg. Nå i 2021 ligger prisen på 27,00 kr (snitt kjøttprosent er 60,5). Dette er 66 øre under noteringsprisen i klasse S (kjøttprosent 60). I tillegg til denne prisen kommer pulje­tillegg, kvantumstillegg og kombinerttillegg. At snittprisen ligger så langt under prisen i klasse S, kan tyde på at mange produsenter fortsatt har en del å hente på mindre variasjon i kjøttprosent og slaktevekt. Prisen faller med 60 øre per kg når slaktevekta går over 95 kg. Kjøttprosenter under 60 gir lavere pris per kg (40 øre nedgang per prosentenhet), mens det er mindre å hente når kjøttprosenten er over 60 (20 øre tillegg per prosentpoeng opp til 65, deretter utflating).

Noteringsprisen på smågris økte med ca. 80 kr i snitt fra 2019 til 2020.

Smågrisprisen økte med 10 kr både 4. og 11. januar 2021 slik at noteringsprisen nå er 860 kr. Vi har antatt uendrede priser på smågris og slakt fram til sommeren. 

 


Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.
Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret
(justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).
Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.

 

 

 

 

Dyrere GMO-fri soya
Hvis vi sammenligner fôrpriser i 2020 med 2019 (snitt for hvert av årene), ser vi at prisen på Format Vekst 110 har økt med 5 øre per FEn. Format Laktasjon har økt med 6 øre, Format Drektig med 8 øre og Format Kvikk med hele 13 øre. En del av prisøkningen på smågris og slakt spises altså opp av de økte fôrprisene, og det er usikkert hvor mye prisene vil øke videre framover, og hvordan de vil påvirke lønnsom­heten dette året. De internasjonale råvareprisene er generelt økende, og det er økte tillegg på GMO-fri soya som vi regner med vil virke inn. Vi antar at sterkere krone kan hjelpe oss noe, men ikke nok til å unngå prisøkninger på kraftfôr framover. I Grise­børsen har vi antatt at vi vil få en ekstra prisøkning på ca. 6 øre i løpet av mars og april ut over termintillegget. Hvis dette blir realiteten, vil fôrprisene i jordbruks-avtaleåret 2020/21 i snitt være 4 – 10 øre per FEn høyere enn forrige avtaleår, og det er Format Drektig og smågrisfôret som får størst prisvekst. 

Forutsetninger i kalkylene
Det er fortsatt  2019-Ingristall som ­ligger til grunn for våre kalkyler, og det betyr 27,7 beregna avvente smågris per årspurke. Når Ingris 2020-tallene er klare vil vi legge disse til grunn for lønnsomhetsberegninger i 2021, og oppdatere tallene for hver måned. Basert på Ingris 2019-tall forutsetter vi nå 12,8 avvente smågris per kull, 2,17 kull per årspurke, tapsprosent på 1,3 i smågrisperioden og 1,9 % tap i slaktegrisperioden. Vi regner dermed 27,4 solgte smågriser per årspurke i smågrisproduksjon og 26,8 solgte slaktegriser per purke i kombinertproduksjon. I kombinertproduksjon antar vi et fôrforbruk på 2,69 FEn per kg tilvekst ved slaktevekt på 85 kg. I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,73 FEn per kg tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,8 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,82 FEn per kg tilvekst. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 2242 fra 1. januar 2021, når produksjonen er 27,4 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 5040 kr ved smågrispris på 860 kr. 

Lønnsomheten
Alle produksjonene kom ut med ­betydelig høyere dekningsbidrag i 2020 sammenlignet med 2019. Hvis vi sammenligner 1. halvår i 2021 med 2. halv­år i 2020, ligger det an til å bli en ytterligere økning i dekningsbidragene på 3 – 6 % i alle produksjonene bortsett fra for satellitt i purkering, som har økt purkeleie fra 01.01. Størst lønnsomhetsøkning er det for kombinertprodusentene, som har fått økt kombitillegg fra nyttår.

Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader (avskrivninger mm), rentekrav og vederlag til arbeid. Når det gjelder den totale lønnsomheten i ­svineproduksjon, så vet vi at byggekostnadene har økt kraftig de siste årene, og det kreves svært gode produksjonsresultater dersom det skal være lønnsomhet i å investere i svineproduksjon i dag. Det gjelder for alle produksjonene.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer noroctillegget fram til juni 2019 da dette ble avviklet- Tillegg for å delta i Norturas Griseløft er ikke inkludert. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, og inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.