Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Banken ranker deg

Hvorfor har svineprodusenter forskjellige betingelser i ban-ken? Fordi bankene ranker deg som kunde. Er du en sen betaler? Hvilken sikkerhet kan du stille? Har du driftsbudsjetter når store investeringer planlegges? 


Banken ranker deg

Hvorfor har svineprodusenter forskjellige betingelser i ban-ken? Fordi bankene ranker deg som kunde. Er du en sen betaler? Hvilken sikkerhet kan du stille? Har du driftsbudsjetter når store investeringer planlegges? 

Dette er eksempler på noen av de mange spørsmålene banken stiller seg når de skal ranke deg som kunde. Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i Sparebanken Hedmark, gjorde i sitt foredrag på svinekongressen rede for noe av det bankene legger vekt på når betingelsene dine fastlegges.

VIKTIGE PUNKTER – Dårlig sikkerhet gir dyrere lån. Slik blir det fordi banken da må sette av en større del av egenkapitalen sin. Etter bankkrisa har bankene fått større offentlige krav til soliditeten. Vi må også vekte mellom ulike kundegrupper. Hva som bestemmer dine betingelser kan imidlertid variere fra bank til bank, men her skal jeg nevne noen av de momentene som er viktige når vi i Sparebanken Hedmark vurderer betingelsene;// Historien din, og resultatene dine (skattbar inntekt, formue, næringsresultat osv. ) // Betalingshistorikken. Er du sen betaler, eller punktlig? // Forsikringer (personforsikringer avlaster risikoen) // Ektefelle (medvirkning eller ikke?) // Sikkerhetens størrelse og type // Tillit // Markedet mellom bankene (konkurranseforhold) // Generelt rentenivå

IKKE TRYNEFAKTOREN – Det kan også være flere momenter enn dette. Vi må huske at bankene har ulike driftskostnader. Dette kan også påvirke deres evne til å gi betingelser. Vi hører rett som det er at rentene den enkelte kunde får er basert på trynefaktoren. Slik er det ikke! Vi gir kundene score avhengig av svaret på de punktene som er nevnt ovenfor. Men også vi banker blir ranket. Moodys oppgraderte for eksempel nylig Sparebanken Hedmark til A1, det beste nivået. Det er jo hyggelig for oss, men det bekrefter at ranking ikke baserer seg på tilfeldigheter og trynefaktor. 

Under hovedpunktene ovenfor er det mye informasjon banken kan kikke på. Betjeningsevnen og viljen er viktig. Sikkerheten er viktig. Lånets størrelse er viktig. Får banken pant i fast eiendom, løsøre som besetning og varelager, motorvogner eller maskiner? Det påvirker betingelsene.

– Som kunde i banken får du et risikoskår i tråd med hva vi finner ut om deg, sa Bjørgen.

EIENDOMMENS VERDI Noe som mange trolig misforstår er dette; hvis du har en eiendom som du eller en takst setter til 10 millioner kroner, så betyr ikke det at banken har 10 millioner som sikkerhet for lånet.

– Vi reduserer mye på det. Historien har gitt oss mange eksempler på at eiendommer som vi tror har en viss verdi i praksis selges til atskillig lavere beløp når det går galt. Vi skriver ned takstverdier eller skjønnsmessig fastsatte verdier en god del. Vår bank realiserte trefire landbrukseiendommer i 2015, og vi fikk atskillig mindre for dem enn vi trodde da vi startet med dem, sier Bjørgen.

HVORDAN PÅVIRKE RENTA? Punktlig betaling er noe som både kunden og banken tjener på. Sene betalere får høyere rente.

Men hva kan du ellers gjøre for å påvirke renta?

– Du kan spørre banken hva de har verdivurdert landbrukseiendommen din til. Du kan for eksempel spørre banken hva det betyr for renta hvis de også får pant i hytta eller en annen eiendom som du disponerer. Det er kanskje ikke like lett for alle, men du kan snakke med føderådsfolket og spørre om de vil vike prioritet for banken. Hva betyr det for renta? Hva er egentlig verdien av buskap, maskiner, motorvogner og varelager? Banken bruker som regel den skattemessige verdien av slike ting. Men i virkeligheten kan den egentlige verdien ligge ganske mye høyere enn de skattemessige. Slike ting går det an å diskutere, sa Håvard Bjørgen.

PANTSETTING Hans råd er å pantsette det du har. Det er som regel ikke noe problem å fjerne det igjen senere hvis ting endrer seg. En god øvelse er å gå inn i grunnboka (se eiendom.no) og se på heftelsene på dibn eiendom. Her kan det for eksempel være panteheftelser fra andre banker som ligger med bedre prioritet, mens det tilhørende lånet kan være langt lavere enn pantedokumentets størrelse. Dette gir muligheter for bedre sikkerhetsstillelse.

En annen god øvelse er å lage så realistiske driftsbudsjetter som mulig. Særlig viktig er dette hvis du planlegger store investeringer som banken skal være med på. Og har du et realistisk og troverdig kostnadsoverslag på investeringen? Er avtaler og tidsplaner på plass? Er ektefellen delaktig i de planene du legger fram? Vet ektefellen din at du har budsjettert med 3500 arbeidstimer i året de fire neste åra? Det er lurt å spille med åpne kort om slike ting. Praksis viser at det motsatte fort kan bli veldig kostbart. I de tilfellene vi ser det går galt i landbruket er sykdom, ulykke eller skilsmisse medvirkende faktor.

– Og så er det lurt å ha innskudd i samme bank som låneporteføljen er i, sier bankmannen Håvard Bjørgen.

DYRERE FLEKSILÅN Dessuten vil såkalte rammelån (fleksilån) og kreditter av ulike typer bli dyrere framover, fordi det er lite lønnsomt for bankene å låne bort penger til kunder som ikke bruker kredittene. Det samme gjelder for driftskreditt. Har du en øvre grense på driftskreditten på 1,5 millioner, men aldri bruker mer enn for eksempel 800 000, kan du spørre banken om hvordan renta påvirkes dersom kredittgrensa reduseres til 800 000 kroner.