Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 24.06.2019

Stikkord:

Avliving av sjuke dyr

I altfor mange tilfeller blir griser gående sjuke uten at de blir tatt tilstrekkelig hånd om. I mange tilfeller er det ganske klart at grisen ikke vil bli frisk.


Avliving av sjuke dyr

I altfor mange tilfeller blir griser gående sjuke uten at de blir tatt tilstrekkelig hånd om. I mange tilfeller er det ganske klart at grisen ikke vil bli frisk.

Alle griser med uhelbredelige lidelser skal avlives så raskt som mulig, og på en forsvarlig måte. Dette er også en del av god dyrevelferd.

Det er forbudt å transportere sjuke eller skadde griser til slakteri. Både dyreeier og dyretransportør er ansvarlig for at regelverket overholdes. Ved tvil om transport kan finne sted, skal dyreeier på forhånd kontakte veterinær.

Eksempler på tilstander der dyret bør avlives på garden:

• Beinbrudd* • Sterk halthet som ikke svarer på behandling • Gris som ikke går på alle beina* • Gris som ligger og ikke kommer opp uten hjelp • Gris med mange og store byller • Avmagret gris (voksen gris/smågris) • Alvorlige skader • Stort og skadet endetarmsframfall* • Stort navlebrokk* • Fødselsproblemer der det trolig er flere foster tilbake* • Livmorframfall* • Tynne og slappe grisunger, som henger etter resten av kullet og som man ser ikke suger • Ekstreme tilfeller av leddbetennelse hos smågris hvor grisungen lider.

Ved tilstandene som er merket * kan nødslakting være aktuelt, avhengig av dyrets allmenntilstand og hvor lenge dyret har vært sjukt.

Ansvar for dyr innebærer også å avlive de som ikke har livets rett, slik at de ikke lider unødvendig.

Den som skal forestå en avliving må ha kunnskap om hvordan dette utføres. Hvis en ikke har kunnskap selv, må en få tak i personer som kan dette, for eksempel slakter eller veterinær.

Det er et krav i dyrevernloven at dyret først skal bedøves, og deretter avbløs. Avblødning kan foretas ved å kutte over de store blodårene på halsen. Hvis en bruker redskap som knuser hjernen, vil dette også medføre en effektiv avliving.

Smågris opp til 5 kg

Kan avlives ved kraftig slag mot grisens bakhode, f. eks. med tung hammer.

Slaktegris, purker og råner

Kan enten bedøves med boltpistol og deretter avbløs, eller avlives med skytevåpen som dreper direkte. Bruk riktig ladning, tilpasset dyrets størrelse. Griser får kraftige kramper ved bruk av boltepistol. Derfor er korrekt stikking/avblødning vanskelig og farlig for operatøren, og bør ikke utføres uten opplæring. Avliving av store purker og råner bør helst utføres av erfarne slaktere.

BRUK AV BOLTPISTOL

Valg av våpen og ammunisjon Det er mange ulike våpen i bruk. Utvokste purker og råner har en kraftig forbeiningskam i midtlinjen, derfor er det nødvendig å bruke kraftigere våpen og ammunisjon enn til slaktegris og ku. Cash magnum eller Schermer anbefales.

Fiksering av dyret

Sett på trynetom for å sikre at grisen holder hodet i ro.

Plassering av våpenet

Plasser boltpistolen vinkelrett på pannen, presset inn mot skuddstedet. Hvis du avfyrer boltpistolen med en hånd, må du ikke ha den frie hånda i nærheten av boltpistolen. Vent med å skyte til grisen står stille og trekker bakover i trynebremsen. Det er viktig at skuddet plasseres riktig, vær derfor sikker på at grisen er i ro og pistolen er plassert korrekt. Det er best at to personer deltar ved bedøvingen: Én person fikserer dyret og én person bedøver. Begge skal stå foran grisen.

Hos slaktegris og ungpurker plasseres boltpistolen mot pannen i midtlinjen 2-3 cm over en linje mellom øvre kant av øynene på grisen.

Hos voksne purker og råner plasseres boltpistolen ca. 5 cm over en linje mellom øvre kant av øynene og 1-1,5 cm til side for midtlinjen (se figur). Avliving av store purker og råner bør helst utføres av erfarne slaktere.

Avblødning

Ved stikking er det viktig å skjære over alle blodkar i halsen slik at blodstrømmen til hjernen stoppes øyeblikkelig. Av hensyn til egen sikkerhet må det stikkes svært raskt ettersom gris etter boltpistolbedøving får kraftige kramper. Disse krampene kommer allerede etter 4-5 sekunder og kan være langvarige. Stikk derfor grisen straks etter bedøving med en langbladet og skarp kniv på tvers av strupen/halsen slik at alle blodkar skjæres over helt inn mot ryggsøyla.

Sikkerhet

Husk at boltpistolen er et farlig verktøy. Den skal alltid peke vekk fra både deg selv og andre. Det gjelder når grisen bedøves, når pistolen lades/avlades, og under rengjøring og vedlikehold av pistolen.

Hvis du er i tvil om korrekt avliving, bør du kontakte veterinær for råd og veiledning.

BRUK AV SKYTEVÅPEN MED FRITT PROSJEKTIL

Av våpen med fritt prosjektil/hagl er slaktepistol (slaktemaske) og hagle mest aktuelle. Skuddstedet er det samme som ved bruk av boltpistol. Slaktepistol plasseres inn mot huden, mens hagle fyres av på 5-25 cm hold. Ved bruk av slaktepistol må dyret stikkes, ved bruk av hagle vil det bli så store vevsskader at det blir en effektiv avliving.

Sikkerhet

Bruk av hagle ved avliving av gris krever en del forholdsregler. Avlivingen bør helst skje utendørs, eller i et rom der det ikke er andre dyr for å unngå den sterke støyen det medfører. En må være sikker på at dyret er rolig, og skytter bør bruke hørselsvern. I rom med betongvegger må det sikres mot rikosjetter. Skuddet rettes slik at det går i retning av kroppen på dyret, og ikke tvers gjennom hodet. Å flytte grisen ut av bingen for avliving kan være et dyrevernmessig dilemma da det ofte dreier seg om dyr som har vansker med å bevege seg. En må her finne fram til enkle og praktiske løsninger som ikke medfører unødig smerte for dyret.

Forsiktighetsregler

• Skytevåpen er farlig redskap som skal omgås med forsiktighet

• Våpenet skal alltid peke bort, både fra en selv og andre personer

• Både den som fikserer grisen og den som skyter skal stå foran grisen

• Etter bruk skal skytevåpenet gjøres rent og oppbevares avlåst

• Skytevåpen og ammunisjon må oppbevares tørt