Publisert: 28.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Årsstatistikk, rangering og premiering 2012

2012 går mot slutten og årsoppgjøret for Ingris nærmer seg. Alle data som skal være med i årsstatistikken for 2012 må være rapportert til sentralt database innen 28. februar. I likhet med de siste årene planlegger vi å rangere og premiere de beste besetningene og rådgiverne.


Årsstatistikk, rangering og premiering 2012

2012 går mot slutten og årsoppgjøret for Ingris nærmer seg. Alle data som skal være med i årsstatistikken for 2012 må være rapportert til sentralt database innen 28. februar. I likhet med de siste årene planlegger vi å rangere og premiere de beste besetningene og rådgiverne.

Solveig Kongsrud, Ingris konsulent Norsvin I likhet med de siste årene planlegger vi å rangere og premiere de beste besetningene og rådgiverne. Data på sentral database er viktig for en samlet svinebransje. Disse dataene er basis for den årlige statistikken med nøkkeltall for produksjonsresultatene i norsk svineproduksjon og tjener som dokumentasjon og sammenligningsgrunnlag for den enkelte produsent. Ingrisdata er også viktig for avlsarbeidet, etterprøving av semin, forsknings- og utviklingsarbeid innen drift, fôring og helse. Produksjonsdataene fra Ingris er også en viktig faktor når prognosene for svinekjøtt utarbeides.

 

Bidra med data innen 28. februar

Alle oppfordres til å registrere og levere data for purker, smågris og slaktegris gjennom Ingris web eller Info Gris. For å være med i årsstatistikken for 2012 må data være på plass i den sentrale databasen innen 28. februar 2013. I tillegg har vi satt følgende krav for at data kan inngå i de sentrale beregningene: Purker (omfatter purker og spedgris fram til avvenning): Besetningene må ha innrapportert data for hele kalenderåret. Smågris (Omfatter data fra perioden fra avvenning til salg eller flytting til slaktegris): Besetningene må ha rapportert inn data for minst ett innsett. Status og perioder må nødvendigvis ikke følge kalenderåret, men perioder regnes med i det året de avsluttes, altså at alle perioder med sluttstatus i 2012 tas med i beregningene for 2012. Det er bare besetninger som registrerer fôrforbruk inngår i resultatberegningene for fôrforbruk. Slaktegris (Omfatter data fra perioden fra innsett i slaktegrisavdeling til slakt/salg): Det må være innrapportert inn data for minst ett innsett. Status og perioder kan gjerne følge innsett, men perioder regnes med i det året de avsluttes, altså at alle perioder med sluttstatus i 2012 tas med i beregningene for 2012. I resultatberegningene for fôrforbruk inngår kun besetninger som registrerer fôrforbruk. Slaktegris (FTS) (Omfatter data fra perioden fra avvenning til slakt eller salg): Besetningene med felles smågris og slaktegrisregistreringer må sende inn data for minst ett innsett. Perioder og statuser kan gjerne følge innsett i fjøset, men perioder regnes med i det året de avsluttes, altså at alle perioder med sluttstatus i 2012 tas med i beregningene for 2012. Kun besetninger som registrerer fôrforbruk inngår i resultatberegningene for fôrforbruk.

 

Rangeringslister og premiering av årets besetninger

Rangering og premiering av de beste besetningene har vært godt mottatt og ser ut til å ha vekket konkurranseinstinktet til noen og en hver. Som de tre foregående år kommer vi til å rangere de besetningene som har levert data til årsstatistikken og som tilfredsstiller noen tilleggskrav. Nytt av året er at vi også vil forsøke å rangere og premiere beste satellitt i purkeringene. Tilleggskravene er satt for å sikre at resultatene omfatter stor nok del av produksjonen og er representative for besetningene. Kravene for å være med i rangeringen og konkurrere om å bli årets besetninger, samt rangeringskriteriene er: Purker: Besetningene må ha data for hele året og inngå i Ingris sin årsstatistikk. De ulike besetningene rangeres etter nøkkeltallet «antall beregna avvente per årspurke». Smågris: Besetningenes data må inngå i Ingris sin årsstatistikk. I tillegg skal det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 50 prosent av årets produksjon av smågris. Resultater for ulike avdelinger i samme besetning vektes og regnes sammen til felles resultat for besetningen. Nøkkeltallene «fôrforbruk per kg tilvekst», «daglig tilvekst» og «dødelighet» settes sammen i en formel med økonomiske vekter til beregning av dekningsbidragsindeks. Besetningene rangeres etter dekningsbidragsindeksen. Slaktegris: Besetningen data må inngå i Ingris sin årsstatistikk. Det skal også være innrapportert data og beregnet resultat for minst 50 prosent av årets produksjon av slaktegris. Resultater for ulike avdelinger i samme besetning vektes og regnes sammen til felles resultat for besetningen. Nøkkeltallene «fôrforbruk per kg tilvekst», «daglig tilvekst», «kjøttprosent» og «dødelighet» settes sammen i en formel med økonomiske vekter til beregning av dekningsbidragsindeks. Besetningene rangeres etter dekningsbidragsindeksen. Satellitter: Satellitten må være del av en purkering der navet har data for hele året og inngår i Ingris årsstatistikk. Grisingene må ha satellitt-nummer registrert i sentral Ingris database. Satellittene må ha data fra minst tre puljer. Nøkkeltallene «avvente per kull» og «tap i forhold til totalfødte» for hver enkelt satellitt vil inngå i en indeks som satellittene rangeres etter. Ingris-administrasjonen forbeholder seg retten til å vurdere, justere og om nødvendig utelukke resultater fra beregningene ved manglende datakvalitet eller urimelige resultat.

 

Resultater offentliggjøres ikke uten tillatelse

Kåringen av årets besetninger i Norge er basert på Ingris resultater. Data som rapporteres til sentralt Ingris lager er hver enkelt bondes eiendom og skal i utgangspunktet kun inngå som en del av større gjennomsnittsberegninger. Enkeltprodusenter sine resultater vil aldri bli offentliggjort uten at den enkelte produsent har gitt tillatelse til dette. Vi vil derfor presisere at i forbindelse med premiering og offentliggjøring av resultatene hos de beste besetningene blir alle disse besetningene forespurt og må gi sitt samtykke før resultatene eventuelt offentliggjøres.

Årets rådgiver

Det har vært forskjellige kriterier for rangering og utnevnelse av årets rådgiver. Målet er å motivere rådgiverne på slakteriene til å gjøre en ekstra god jobb når det gjelder motivasjon og oppfølging av besetninger og datakvalitet i Ingris, samt øke oppslutningen til Ingris. For 2012 premieres den rådgiveren/organisasjonen med størst prosentvis økning av antall besetninger med nøkkeltall for purker i årsstatistikken for 2012 sett i forhold til 2011. Kriteriene for beste rådgiver i 2013 har vi allerede bestemt. Da premieres den rådgiveren/organisasjonen som har størst prosentvis økning fra 2012 til 2013 i antall besetninger med fôrregistrering, Her teller både besetninger med data for smågrisperioden og besetninger med data for slaktegrisperioden. Så nå er det bare å sette i gang med å rekruttere flere til å registrere fôrforbruk i året som kommer.