Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Årsberetning 2008

2008 – for et år vi har lagt bak oss!

 Året ga et spennende tilbakeblikk på historien og de framsynte bøndene som startet det hele. 2008 har vært et banebrytende år. Vi har virkelig åpnet nye kapitler som er verdt å skrive om. Ny råneteststasjon ble offisielt åpnet i mars og nå er all rånetest samlet på et sted og kapasiteten økt. Datatomografen er et fantastisk hjelpemiddel og har et enormt potensial som vi enda ikke kjenner alle mulige bruksområder for. De framskrittene det bringer vil være til nytte for den norske bonden og stadig flere bønder i andre land.

 


Årsberetning 2008

2008 – for et år vi har lagt bak oss!

 Året ga et spennende tilbakeblikk på historien og de framsynte bøndene som startet det hele. 2008 har vært et banebrytende år. Vi har virkelig åpnet nye kapitler som er verdt å skrive om. Ny råneteststasjon ble offisielt åpnet i mars og nå er all rånetest samlet på et sted og kapasiteten økt. Datatomografen er et fantastisk hjelpemiddel og har et enormt potensial som vi enda ikke kjenner alle mulige bruksområder for. De framskrittene det bringer vil være til nytte for den norske bonden og stadig flere bønder i andre land.

 

Styrets sammensetning

På årsmøtet som ble avholdt på Hamar, ble Kristin Ianssen, Østfold og Willy Finnbakk, Rogaland gjenvalgt til henholdsvis leder og nestleder for ett år. Siv Bruheim, Sogn og Fjordane ble valgt som nytt styremedlem etter Anders Østby. Egil Norheim, Nordland ble gjenvalgt til ordfører.

 

 I 2008 bestod Norsvins styre av Kristin Ianssen, Willy Finnbakk, Johan Arnt Dahlen, Trøndelag, Siv Bruheim, Kirsti Been Tofte – Nortura, Arild Tronhus og Wenche Helseth – begge ansatte valgte. Styret har i løpet av året avholdt 14 styremøter (3 telefonstyremøter), ofte i sammenheng med strategimøter. Det er behandlet totalt 93 saker.

 

Delta G

Genetiske og fenotypiske endringer har noe å si for hver enkelt produsent. Enten det er tilvekst, kjøttprosent eller levendefødte. Disse egenskapene har en stor betydning for produsentenes økonomi, og er selvfølgelig av interesse når Norsvin gjør opp status for de siste årene. Avlsverdien er et mål for den genetiske verdien til dyret og genetiske endringer forteller hvordan avlsverdiene til de yngre dyrene er sammenlignet med eldre dyr. Fenotypiske endringer er det vi ser og måler på dyrene og endringene forteller hvordan de yngre dyrene presterer sammenlignet med eldre dyr. Tabellene viser genetisk og økonomiske endringer pr. slaktegris pr. år. Prosent endring er i forhold til sum økonomisk endring pr. år for alle egenskapene i avlsmålet for landsvin og i avlsmålet for duroc. Resultatene er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig endring av avlsverdiene for dyr som er unggrismålt de to siste årene. Det har vært mindre endringer i avlsmålet både for landsvin og duroc. Sommeren 2008 ble koder inkludert som en egen egenskap i avlsmålet hos landsvin, mens koder og understilthet ble inkludert i avlsmålet hos duroc.

 

Semin

 I 2008 ble det totalt solgt 419.403 sæddoser. Dette var en økning på 2 % i forhold til året før. I 2008 ble det totalt sendt ut 462.198 doser innenlands, en økning fra foregående år på 1,2 %. Dette gir et svinn på 9,2 %, noe som er en nedgang fra året før.

 

Fag

Norsvinskolen har i løpet av året gjennomført sju tradisjonelle modulkurs, tre byggekurs, samt fôringsseminar og dagskurs. Det har stort sett vært god oppslutning om kursene og Norsvinskolen hadde totalt 345 deltagere i 2008. Spesielt byggekursene hadde stor oppslutning

 

Vi fikk ideen om og startet byggekursene høsten 2007, da utsiktene for underskudd av svinekjøtt i markedet ifølge prognosene kunne bli et problem. Etter et vellykket kurs på Norsvin høsten 2007, med overtegning av deltagere, besluttet vi og arrangere et nytt kurs på Norsvin i januar 2008. Dette førte med seg kurs også i Trøndelag i april og i Rogaland i september 2008. Totalt på disse siste tre kursene i 2008 hadde vi 78 fornøyde deltager.

 

Marked

Norsvins markedsavdeling jobber aktivt med å koordinere og utføre arbeidet mellom Norsvin Internationals kunder, datterselskaper og Norsvin. Dette innebærer å bidra med markedskunnskap om produktene fra utlandet og videreføre disse til Norsvins avls- og semin avdelinger, samt forskning og utvikling. I tillegg er markedsavdelingen en pådriver for utvikling av verktøy, som Ingris og Avlsweb, for å sikre effektiv kommunikasjon av data fra globale avlskjerner og samtidig sikre lokal produktutvikling av Norsvins produkter globalt.

 

 Sverige ble det i 2008 for første gang slaktet mindre enn 3 millioner slaktegris. Fortsatt har ca. 30 % Norsvin LD som far. Alle hybridpurker som ble solgt i Sverige i 2008, og stadig flere i Finland, har Norsvin Landsvin som far. I Finland slaktes det 2,2 millioner slaktegris årlig, hvor andelen med Norsvin LD som far også er økende. Utover Sverige og Finland har all gris på Island sine gener fra Norge, og i 2008 fikk endelig Island lov til å ta inn sæd fra Norge. Norsvins seminstasjon i Litauen er bygget ut og kvaliteten på rånene der har aldri vært høyere.

 

Et heleid datterselskap, salgs- og markedsføringsselskapet Norsvin Polska selger sæd fra seminstasjonen i Litauen og råner fra Norsvin Delta og seminstasjonen i Litauen. I 2008 har også det spanske selskapet Batallé testet Norsvin Landsvin, og foreløpige resultater er veldig positive med opp mot 3 % høyere kjøttprosent i enkelte krysninger. Nord-Amerika er nok det markedet Norsvin forventer seg mest av framover. Landsvinet er fortsatt døråpneren og den komponenten som virkelig får industrien til å legge merke til Norsvin. Landsvinets styrke er at det kombinerer viktige morsegenskaper og slaktegrisegenskaper på en måte som er veldig uvanlig, bortimot unikt. Norsvin er også inne i flere større utprøvinger hos flere av de 20 største produsentene i USA og i Polen.

 

Organisasjon

For første gang i ”nyere tid” har Norsvin en økning i antall medlemmer. Norsvin fikk i fjor 146 nye medlemmer. Tar man hensyn til de som samtidig sluttet, er det likevel en økning på 22 stk. Året før var nedgangen på 176 medlemmer. Antall medlemmer ved utgangen av året var 1.972 stk.

 

Personalet

Det arbeider 32 kvinner og 39 menn i Norsvin (hhv. 45 % og 55 %). I Norsvins ledergruppe er 4 av 8 kvinner (50 %). I ledende stillinger med personalansvar er i dag 4 av 9 kvinner.I Norsvins styre er 4 av 7 kvinner (57 %).

 

 Norsvin er en IA bedrift (inkluderende arbeidsliv) og sykefraværet er en av flere viktige faktorer som overvåkes. Vi har satt oss som målsetting at vi skal ha en tilstedeværelsesprosent på 96 %. I 2008 er tilstedeværelsesprosenten på 97,1 %, noe vi naturlig nok er veldig godt tilfreds med!

 

Gullklokka for 25 års tjeneste for Norsvin ble i 2008 delt ut til Bjarne Jacob Trodahl, Svein Erik Stavne og Roar Nyhus.

 

Norges Vels medalje for 30 års tjenestetid ble i 2008 delt ut til Johan Morten Dybvad og Toralf Brevik.

 

Svin

Bladet Svin er godt kjent og godt likt av mange svineinteresserte. Det ble i den 43. årgangen av bladet lagd ti numre. Opplaget er på 2.721 og dette er en nedgang på 106 abonnenter, noe som er godt under halvparten av avgangen året før. Det kan tyde på at farten i avgangen av svineprodusenter ikke er så sterk som den har vært de siste årene, selv om strukturutviklingen i svinenæringa fortsatt skjer ganske raskt. Målet om å bremse tempoet i opplagsnedgangen kan ha rykket litt nærmere. Men Svins dekningsprosent er fortsatt veldig sterk hvis vi ser den i forhold til Norsvins medlemstall og antall svineprodusenter totalt.

 

Økonomi

Årsregnskapet for 2008 viser et positivt driftsresultat på kr 353.516 i Norsvin. Årsoverskudd etter fi nansposter er på kr 4.158. Dette er en positiv utvikling sammenlignet med budsjett for året og hoved årsaken ligger i økt prosjektfi nansiering, samt innenlands annonsesalg og kursvirksomhet.

 

Organisasjonens finansielle stilling anses som svært god. Egenkapitalen utgjør i 2008 38,5 % mot 42,0 % i 2007 av totalkapitalen. Fremmedkapitalen er sammen satt av kortsiktig og langsiktig fi nansiering, dog med hovedvekt på fi nansiering av kortsiktig karakter. Den langsiktige kapitalen består i et lån i Sparebank 1 Hedmark med 20 års løpetid. Selskapet er i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. Selskapet har gode rutiner for innkreving av utestående fordringer og minimale tap på krav.

 

I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årsoverskuddet på kr 4.158 tillegges selskapets egenkapital. Konsernregnskapet, som består av Norsvin, Norsvin International AS, Svenska Avelspoolen AB, Hudaryd Svinsemin AB, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA LLC og Norsvin Polska Sp.z o.o, viser et årsunderskudd på kr 1.657.942. Av dette belastes kr 625.159 fond i konsernet, mens kr 1.032.783 belastes minoritetsinteressene.