Publisert: 10.02.2020 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Ansvarlighet

De siste tre års utvikling viser en overproduksjon som ­skyldes økt produktivitet og stagnerende salg. Sammen med en stor kostnadsøkning har dette bidratt til kritisk svekket økonomi i norsk svineproduksjon.


Nr. 1 – 2020

 

Det er derfor svært gledelig at siste prognose fra Nortura Totalmarked gir grunn for optimisme og framtidstro. Men det er en klar forutsetning at denne optimismen ikke fører til økt produksjon. Prognosen tar som forutsetning at markedsbalansen fremdeles er skjør, noe som betyr at det ikke er rom for å øke produksjonen framover. Skjørheten i prognosen retter seg spesielt mot en forbruksutvikling som viser at det er behov for færre, og ikke flere purker framover. I tillegg ligger det også en usikkerhet i om effektivitetsutviklingen blir større enn det prognosen bygger på. Så det er all grunn til å vise ansvarlighet.

Denne prognosen gjør at Norsvin forventer at man klarer å bedre økonomien for svinebonden i årets jordbruksoppgjør. Norsvin har derfor spilt inn behov for en målprisøkning på to kroner. Det er imidlertid helt avgjørende at en klarer å opprettholde balanse i svinekjøttmarkedet for å kunne realisere en økt målpris.

Det er viktig at en klarer å benytte denne «pustepausen», gleden og optimismen, til å utvikle svinenæringas konkurransekraft i et lengre perspektiv. Markedsbalansering er et helt avgjørende rammeverk for å skape en ønsket utvikling. En utvikling som må bygge på norsk svineproduksjons unike posisjon hva gjelder dyrehelse, dyrevelferd og klimaeffektivitet gjennom en verdensledende fôreffektiv gris.

Vår unike dyrehelse gir oss muligheter til å videreutvikle denne gjennom prosjektet «Friskere griser – med SPF». God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Friske griser har det bedre og er mer produktive enn sjuke. Dette betyr igjen at det trengs færre dyr for å produsere like mye svinekjøtt. Færre og mer effektive dyr bidrar til mindre arealbehov og mindre klimaavtrykk.

Dette er bakgrunnen for at Norsvin har spilt inn behov for friske midler til å realisere prosjektet «Friskere Griser med SPF» Prosjektet vil strekke seg over 12 år, og det søkes om en årlig ramme på kr 18 millioner. Midlene skal benyttes til å kompensere produksjonstap med kr 5000,- per purke ved sanering og overgang til SPF.

Som en sideeffekt vil prosjektet «Friskere Griser med SPF» kunne benyttes til produksjonsregulering, da det til enhver tid vil bli tatt purker ut av produksjonen. Potensialet ved å benytte dette tiltaket til produksjonsregulering er stort. Samtidig vil det være en svært rimelig produksjonsregulering.