Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Alle får varslingsplikt i ny lov om dyrevelferd

Dyrevernnemndene beholdes, og alle får varslingsplikt ved mistanke om vanskjøtsel av dyr.


Alle får varslingsplikt i ny lov om dyrevelferd

Dyrevernnemndene beholdes, og alle får varslingsplikt ved mistanke om vanskjøtsel av dyr.

Dette er noen av forslagene i det nye forslaget til ny lov om dyrevelferd som regjeringen har oversendt Stortinget.

– Med dette lovforslaget viser regjeringen at den ønsker å styrke dyrevelferden i Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Loven pålegger alle en plikt til å varsle myndighetene om de skulle ha mistanke om at dyr lider eller blir vanskjøttet. Loven gjør det også klart at den som skal være ansvarlig for å holde dyr, må være minst 16 år og ha tilstrekkelig kompetanse til å holde dyret. Det betyr at foreldre må samtykke i at barn skal få holde kjæledyr, og stå ansvarlige for dyreholdet.

Kravet om at dyr skal være bedøvd før avliving, blir ført videre fra dagens dyrevernlov. Det var stor interesse for lovforslaget i den offentlige høringen som ble gjennomført i begynnelsen av året, og det kom inn over 150 uttalelser og innspill. Det er tatt hensyn til mange av innspillene og gjort endringer på bakgrunn av disse.

Blant de viktigste endringene etter høringen er:

• V arslingsplikten går ikke foran lovbestemt taushetsplikt.

• Dyrevernnemndene lovfestes.

• Overtredelsesgebyr innføres.

• Forenklet forelegg innføres ikke.

• Straff: det kreves forsett eller grov uaktsomhet før overtredelse straffes.

– V i har nådd en milepæl i arbeidet for enda bedre dyrevelferd, fortsetter Brekk. Lovforslaget er en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen (St. meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd).

– Mange er opptatt av at dyr skal ha det godt, og vi får stadig ny kunnskap om dyrs evner og behov. Måten vi behandler dyra våre på sier noe om den etiske standarden i samfunnet vårt, understreker Brekk.