Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Stikkord:

Afrikansk svinepest, villsvin og biosikkerhet

Afrikansk svinepest sprer seg i rekordfart i store deler av Europa. Den globale svinekjøttproduksjonen er på tå hev, og karakteriserer dette som den største trusselen for den globale svinepro­duksjonen i moderne tid.     


Kan denne trusselen komme til å ramme oss her langt oppe i nord? Ja, denne trusselen er faktisk like reell og stor for oss som for andre land i Europa. Det vil være en katastrofe for norsk svineproduksjon dersom afrikansk svinepest kommer til Norge og smitter ned store deler av den norske svinepopulasjonen. Naivitet fra oss som er i næringen og kraftløse myndigheter er den største trusselen. Situasjonen er alvorlig.

Villsvin er det viktigste smittereservoaret for afrikansk svinepest, og utgjør derfor en stor trussel mot dyrehelsa hos norske griser. Syke dyr er dårlig dyrevelferd, og Norsvin forventer nå rask politisk handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for å hindre etablering av en stor norsk villsvinpopulasjon. Dagens norske villsvinpopulasjon som allerede er etablert i grensetraktene mot Sverige må tas ut. Det må iverksettes tiltak for å hindre at nye dyr kommer inn. 

Villsvin kan bære på de samme sykdommene som tamsvin. Afrikansk svinepest, som brer om seg i villsvinstammen i mange europeiske land og som jevnlig smitter over til tamsvin har en dødelighet på 100 prosent. Det finnes ikke vaksiner mot denne sykdommen. Men også sykdommer som PRRS, pseudorabies, smittsom spedgrisdiare er påvist i stort omfang hos villsvin. 

Villsvin vil kunne etablere seg i de kystnære områdene i Sør-Norge, fra svenskegrensa til og med Rogaland, samt i store deler av Trøndelag og kystområdene i Nordland. En villsvinstamme vil derfor være en konstant trussel mot den gode dyrehelsa i Norge.

«Norsvin forventer nå politisk villsvin-handlekraft for å sikre dyrevelferden og norsk svinehelse»

- Olav Eik-Nes, adm. direktør Norsvin

Biosikkerhet
Selv om de fleste svinebesetninger har god smittebeskyttelse, betyr den nye situasjonen med spredning av villsvin og afrikansk svinepest i våre nærområder at biosikkerhet og smittebeskyttelse må løftes opp til et betydelig høyere nivå ute hos den enkelte svineprodusent. Fremmede arter som villsvin kan spre smitte, men også menneskelig aktivitet kan være årsak til at smitten spres fra land til land og fra gård til gård. Blant annet gjennom ubehandlede kjøttvarer som overføres fra et land til et annet. Det er i dag stor persontrafikk over landegrenser som berører vår svineproduksjon, som røktere, transportører, utstyr og lignende. Det er enda viktigere enn noen gang å ha bevisst og god biosikkerhet i forhold til slike utfordringer.  

Nylig ble det påvist antistoffer mot grisens respiratoriske coronavirus (PRCV) i mange besetninger i Rogaland. Når det påvises antistoffer har grisene blitt smittet med viruset. Heldigvis har ikke dette viruset gitt alvorlig sykdom, men det er første gang dette er påvist i Norge. Hvordan har det skjedd? Det mest alvorlige og skremmende med denne situasjonen er imidlertid at viruset har kommet til Norge. Neste gang kan det være et virus eller smittestoff som gir en alvorlig sykdom. Dette viser bare hvor sårbare vi kan være, og at vi ikke kan ta vår gode svinehelse for gitt.