Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.


30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.

 

Ikke mindre enn 30 forskjellige fagforedrag står på menyen. Svin presenterer noen av dem i dette nummeret, og vil følge opp med flere presentasjoner senere.

 

Foredrag nr 1 Utvikling i tilvekst og fôrforbruk – hva kjennetegner de beste besetningene?

Fôrforbruket er den faktoren som påvirker økonomien i slaktegrisproduksjonen mest. Det er store forskjeller mellom besetningene både når det gjelder tilvekst og fôrforbruk. Har det vært noen framgang de siste åra? Hva er situasjonen i dag, og hvilke faktorer påvirker effektiviteten? Hva gjør de beste besetningen for å oppnå gode og stabile slaktegrisresultater?

Foredragsholdere:

Solveig Kongsrud, Norsvin

Solveig Kongsrud er utdannet ved NLH – allsidig jordbruk i 1992. Hun har erfaring som veileder på gris hos Vestfold- Buskerud Slakteri og har siden 1995 vært ansatt i Norsvin som In-Griskonsulent. I hele den tiden har hun jobbet med svinefaglige spørsmål, drift og styring av besetninger, In-Gris statistikk, opplæring og brukerstøtte ut mot rådgivere og svineprodusenter på In-Gris, samt utvikling av In-Gris. Har i dag ansvar for utvikling av In-Gris web fra Norsvins side.

Telefon: 62 51 01 00 Mobil: 977 07 618 e-post: solveig.kongsrud@norsvin.no Adresse: Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar

 

Vidar Aglen, Felleskjøpet Fôrutvikling

Vidar Aglen er utdannet ved NLH – Husdyrbruk i 1994. Han har erfaring fra kraftfôrindustrien siden 1995. Har hele tiden jobbet med svinefaglige spørsmål, optimering av kraftfôrblandinger og opplæring ut mot rådgivere og svineprodusenter på fôring av svin. Siden 1999 har han jobbet hos Felleskjøpet Fôrutvikling med hovedannsvar for fôrtabeller, råvarevurdering og optimering.

Mobil: 917 15 349 e-post: vidar.aglen@fkf.no Adresse: Felleskjøpet Fôrutvikling, 7005 Trondheim

 

Foredrag nr 2 Hvordan kan vi forbedre fôrutnyttelsen hos slaktegris? Erfaringer fra Danmark.

Fôrutnyttelsen har svært stor betydning for økonomien i slaktegrisproduksjonen. Det er viktigere å ha fokus på fôrutnyttelsen enn å øke tilveksten. Undersøkelser og erfaringer i Danmark viser at det er mulig å forbedre fôrutnyttelsen hos slaktegris ved å gjennomføre noen få, og ofte enkle tiltak.

 Foredagsholder:

Anni Øyan Pedersen, Seniorprojektleder, Dansk Svineproduktion, Danmark

Anni Øyan Pedersen er agronom og Ph.D. i fysiologi. Hun har tidligere arbeidet ved Danmarks JordbrugsForskning (nå Det Jordbrusvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet). Siden 1995 har hun vært ansatt ved Dansk Svineproduktion (tidligere Landsudvalget for Svin). I de siste årene har hun hovedsaklig vært engasjert i forsøk med fermentert våtfôr, og i prosjekt innen fôrutnyttelse.

Telefon: +45 3373 2604 Mobil: +45 4084 6326 e-post: anp@danishmeat.dk Adresse: Axeltorv 3, 1609 København V

 

Foredrag nr 7 Minst 5 til 10 prosent av omløpene skyldes feil rutiner ved inseminasjon. Hvorfor?

Riktig inseminasjonsteknikk og gode rutiner ved inseminasjon er avgjørende for en høy grisingsprosent. I foredraget gis det tips om enkle forbedringsområder for å få flere purker drektige. Foredraget er et «must» for alle som har en grisingsprosent under 85! I foredraget presenteres også siste nytt innen sædkonservering og kjønnssortering av sædceller.

Foredragsholder:

Peer Ola Hofmo, overveterinær/- kvalitetsleder Norsvin

Peer Ola Hofmo er veterinær og har jobbet i Norsvin siden 1988, der han er fagsjef i Team Semin. Han gjennomført en rekke forskningsprosjekt innen semin og reproduksjon. Hans spesialfelt er sædkonservering og han har holdt flere foredrag om dette temaet på internasjonale reproduksjonskongresser. Han har en doktorgrad innen reproduksjon fra Norges veterinærhøgskole. I tillegg til å jobbe med reproduksjon har han også ansvaret for Norsvins dyrehelsemessige aktiviteter.

Telefon: 62 51 01 00 e-post: peer-ola.hofmo@norsvin.no Adresse: Norsvin, Pb 504, 2304 Hamar

 

Foredrag nr 8 Slik får du mange levendefødte smågriser!

Skal du oppnå 30 beregna avvente, må utgangspunktet være mange levendefødte og en høg grisingsprosent. Da er det vesentlig å lykkes med bedekkinga. Foredraget tar spesielt for seg igangsetting av brunst hos ungpurker, og bruk av råne til brunstframkalling. Det settes også fokus på selve inseminasjonen.

Foredragsholdere:

Marit og Otto Åsbakk, svineprodusenter.

Marit og Otto driver sammen med Arnt og Sissel Åsbakk en formeringsbesetning, samt mjølkeproduksjon, på Fenes utenfor Bodø. Besetningen har i mange år ligget helt i teten i forhold til produksjonsresultat, siste åra tett på 30 beregna avvente per årspurke. Hemmeligheten bak en vellykket svineproduksjon er gode rutiner og systemer for alle gjøremål.

Telefon: 75 51 43 91 e-post: otto-mar@online.no Adresse: Fenes, 8030 Bodø

 

Foredrag nr 13 Helse og velferd hos norske griser – nye utfordringer

Det er et overordnet mål at norsk svineproduksjon skal være i verdenstoppen både når det gjelder helse og velferd hos grisene. Hvor står vi i forhold til denne målsetningen? Hvilke andre utfordringer står vi overfor og hvordan skal vi møte utfordringene?

Foredragsholder:

Mona Gjestvang, leder og overveterinær Animalia, Helsetjenesten for svin

Mona Gjestvang ble utdannet veterinær i 1988 og dansk svinefagdyrlæge i 1996. Hun har arbeidet i blandet praksis i 7 år og var en kort periode innom Norsvin som forskningsassistent. Fra 1995 har hun vært tilknyttet Helsetjenesten for svin, først som veterinærkonsulent i Gilde Hed-Opp, senere som fagsjef i Kjøttbransjens Landsforbund, og siden april 06 som leder. Hun har lang erfaring med forebyggende helsearbeid i svinebesetninger, og er en mye etterspurt foredragsholder på flere kurs og seminarer for svineprodusenter.

Telefon: 23 21 64 70 e-post: mona.gjestvang@vetinst.no Adresse: Helsetjenesten for svin, Pb 8156 Dep, 0033 Oslo

 

Foredrag nr 14 Superpurka 2010 – et etisk dilemma?

De kravene vi stiller til Superpurka 2010 medfører store utfordringer når det gjelder fôring og stell av purker og smågriser. I foredraget vil det bli satt søkelys på hvordan en kan klare 25 – 30 avvendte pr årspurke – på purkas og smågrisens premisser. Det vil bli gitt råd om hvordan en kan unngå tynne purker og purker med dårlig utviklede jurkjertler. Hvordan skal du forholde deg til de svakeste smågrisene, og hva med bruk av Mambo?

Foredragsholder:

Anne Jørgensen, spesialveterinær svineproduksjon, Nortura Region Øst

Anne Jørgensen er veterinær, utdannet i 1978, og er godkjent som spesialist i svinesjukdommer. Hun underviste i 5 år veterinærstudenter ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala i svinesjukdommer og besetningsdiagnostikk, og var 5 år ansatt ved veterinærinstituttet i Sverige. Fra 1990 har hun vært spesialveterinær i Nortura region øst, og hun har i mange år undervist norske veterinærstudenter i besetningsdiagnostikk. Anne har stor erfaring i problemløsning i svinebesetninger. Hun har gjennomført mange feltstudier og vært en flittig bidragsyter med stoff til fagartikler, faktablad og kurshefter for svineprodusenter.

Telefon: 69 11 12 05 Mobil: 970 21 460 e-post: anne-maj.jorgensen@nortura.no Adresse: Nortura BA, Pb 175, 1701 Sarpsborg

 

Foredrag nr 19 Hanngrisproduksjon – fortsatt en utfordring

Når kan vi slutte å kastrere grisungene? Hvilke framskritt er gjort siden satsingen på hanngrisforskning startet i 2004, og hvilke utfordringer gjenstår? Hva skjer i Norge og i resten av Europa?

Foredragsholder:

Bente Fredriksen, Animalia

Bente Fredriksen ble utdannet veterinær i 1989. Hun arbeidet 3 år i stordyrpraksis på Helgeland, før hun i perioden 1992 – 1998 gjennomførte doktorgradsarbeid (innen storfe) ved Norges veterinærhøgskole. Fra 1998 til 2002 var hun ansatt ved Veterinærinstituttet, seksjon for epidemiologi, hvor hun blant annet ledet de nasjonale overvåkingsprogrammene for salmonella og for virusinfeksjoner hos gris. Fra 2003 har hun vært ansatt hos Animalia og jobber primært med spørsmål relatert til hanngrisproblematikken, både som prosjektleder og som koordinator for de norske hanngrisprosjektene innen hanngrisprogrammet. Hun er også engasjert i det internasjonale miljøet innen dette fagområdet.

Telefon: 22 09 22 58 e-post: bente.fredriksen@animalia.no Adresse: Animallia, Fagsenteret for kjøtt, Pb 396 Økern, 0513 Oslo

 

Foredrag nr 19 Kan vi påvirke svinekjøttes kvalitet?

Svinekjøttets posisjon i markedet bestemmes mye av produktkvaliteten. Produktkvalitet, enten det er spisekvalitet eller teknisk kvalitet, kan påvirkes gjennom avlsarbeid og fôr og fôring. Hvordan ser vi for oss framtidas gris med hensyn til ønsket produktkvalitet? Og hvordan skal vi oppnå ønsket produktkvalitet gjennom avl, fôr og fôring?

Foredragsholder:

Odd Vangen, professor ved Institutt for husdyr– og akvakulturvitenskap, UMB

Odd Vangen har vært professor i husdyravl og genetikk ved UMB siden 1987. Han har vært forsker og foreleser innen svineavl i en mannsalder, og medlem av avlsrådet i Norsvin siden 1980-tallet. Han leder nå Forskningsprosjektet «Program for forbedret svinekjøtt– og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk», et brukerstyrt prosjekt i Norges Forskningsråd med Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og Animalia. Prosjektet er knyttet til spørsmål av stor betydning for framtidig ernæring og avl av gris, inkludert målemetodikker for nye egenskaper. Vangen har vært en mye brukt foredragsholder i mange år og har blant annet mottatt NLHs pedagogiske pris i 1995.

Telefon: 64965144 Mobil: 90624608 e-post: odd.vangen@umb.no Adresse: Institutt for husdyr– og akvakulturvitenskap, UMB, 1432 Ås

 

Foredrag nr 25 Utnytt kompetansen som finnes rundt deg!

I drifta di er du avhengig av mange ulike aktører; banknæring, veterinær, produksjonsrådgiver, regnskapsfører med flere. Hvordan skal du få utnyttet deres kompetanse på en best mulig måte ? Inviter til gårdsråd, og få en helhetlig tenking omkring drifta!

Foredragsholder:

Sigurd Langfors, svineprodusent, Nordland.

Sigurd driver formeringsbesetning sammen med Kristin i Bardal i Leirfjord kommune. I tillegg er det en heltidsansatt røkter. Besetningen er på 125 årspurker. Levering av livdyr skjer på kontrakt til 18 besetninger. Sigurd har tidligere jobbet som rådgiver i Nortura, og har hele tiden vært opptatt av at rådgivingen skal være helhetlig. Mobil: 951 67 897 e-post: slangfor@online.no Adresse: Nedre Breimo. 8897 Bardal.