Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.


30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.

 

Ikke mindre enn 30 forskjellige fagforedrag står på menyen. Svin presenterte noen av dem i forrige nummer, og følger opp med de siste presentasjoner her.

 

Foredrag nr 5Våtfôr til ulike dyregrupper; tekniske utfordringer

Det er flere forutsetninger som må være på plass for at du skal kunne oppnå et godt resultat ved våtfôring. Fôrdata må tastes riktig inn i datamaskinen, og anlegget må styres optimalt. I foredraget vil de viktigste kontrollpunktene bli gennomgått. I tillegg beskrives mulighetene for restløs våtfôring, et nytt system for våtfôring i Danmark.

Foredraget hører naturlig sammen med foredrag nr 6, Våtfôr – hygienisk kvalitet.

Foredagsholder: Anni Øyan Pedersen, Seniorprojektleder, Dansk Svineproduktion.

Anni Øyan Pedersen er agronom og Ph.D. i fysiologi. Hun har tidligere arbeidet ved Danmarks JordbrugsForskning (nå Det Jordbrusvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet). Siden 1995 har hun vært ansatt ved Dansk Svineproduktion (tidligere Landsudvalget for Svin). I de siste årene har hun hovedsaklig vært engasjert i forsøk med fermentert våtfôr, og i prosjekt innen fôrutnyttelse.

Telefon: +45 3373 2604 Mob.: +45 4084 6326 E-post: anp@danishmeat.dk Adresse: Axeltorv 3, 1609 København V

 

Foredrag nr 6Våtfôr; hygienisk kvalitet, kontrollpunkt og problemløsning

God hygienisk kvalitet på våtfôret er helt avgjørende for en god produksjon. Stort innhold av mugg- og gjærsopp vil gi nedsatt produksjon, og det kan gi sjukdom på griser i alle aldre. Foredraget har fokus på hygienisk kvalitet av våtfôret, og hva vi kan gjøre for å få et godt fôr. Foredraget hører naturlig sammen med nr.5 Styring av våtfôringsanlegg.

Foredragsholder: Tore Framstad, spesialveterinær, Nortura Region Øst

Tore Framstad er utdannet veterinær i 1971, og drev privat veterinærpraksis på produksjonsdyr i 10 år. Han har vært ved Norges Veterinærhøgskole i en årrekke. Han har også vært innom Borregaard Industrier, der han var involvert i utviklinga av blant annet Smågristorv og Avvenningstorv. Fra 2000 har han vært spesialveterinær i Nortura Region Øst.

Telefon: 62 51 01 00 Mobil: 950 31 622 E-post: tore.framstad@nortura.no Adresse: Nortura BA, 2360 Rudshøgda

 

Foredrag nr 11Morsatferd og miljø – de meste effektive tiltakene for å redusere spedgristapet.

Både morsatferd, fødebinge og røkterens innsats har stor betydning for tap av spedgris. I løpet av de siste årene har vi avdekket hvilken atferd hos purka som er mest avgjørende for tapet, samt hvordan miljøtiltak og rutiner omkring grising kan redusere tapet ytterligere. Et viktig spørsmål for bonden vil bli hvilke av disse tiltakene som er raskeste vei til målet.

Foredragsholder: Inger Lise Andersen, forsker ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, Ås

Inger Lise Andersen har jobbet med forsking innen etologi og husdyrmiljø siden høsten 1994, men hovedfokus på sosialt miljø og morsatferd hos gris. I tillegg til husdyretologisk forskning på gris og geit, underviser hun også i fagområdene etologi og husdyrmiljø ved UMB. Doktorgradsarbeidet handlet om interaksjoner mellom fysisk miljø og atferd hos gris. I de senere årene har imidlertid fokuset vært på morsatferd, spedgristap og miljø for lakterende purker, hvor vi også har sett på hvordan bondens rutiner kan påvirke tapet. I dette foredraget vil hun presentere siste nytt innenfor dette forskningstemaet.

Telefon: 64965171E-post: inger-lise.andersen@umb.noAdresse: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap,Boks 5003, 1432 Ås

 

Foredrag nr 12Fôring av smågris

Foredraget setter fokus på fôring av smågris i fødebingen. Målet er 150 kg avvent smågris på 35 dager og større livstidsproduksjon hos norske purker. Da er det all grunn til å bruke krefter på å tilvenne smågrisene til kraftfôr på et tidlig stadium. Ved et tidlig godt opptak av kraftfôr reduseres slitasjen på purka, og smågrisene sikres et høyere energiopptak.

Foredragsholder: Karin Marie Røhne, Felleskjøpet Agri

Karin Røhne er utdannet sivilagronom i husdyrfag fra UMB i 1995. I tillegg har hun en mastergrad i innovasjon og ledelse. Etter endt utdannelse jobbet Karin et par år som lærer og siden 1997 har hun arbeidet som fagsjef på gris i Felleskjøpet Øst Vest. Fra 2007 jobber Karin som leder for råvare og optimering i Felleskjøpet Agri.

Telefon: 62 57 49 19 Mobil: 905 71 098 E-post: karin.rohne@fk.no Adresse: Felleskjøpet Agri avd Stange, Siloveien 6, 2336 Stange

 

Foredrag nr 18Problemfri avvenning

Problemfri avvenning er forutsetningen for et godt resultat i smågrisproduksjonen. Hvilke utfordringer møter smågrisen, og hva kan vi gjøre for å gjøre overgangen så skånsom som mulig? Foredraget har hovedfokus på fôr og vann etter avvenning.

Foredragsholder: Oddbjørn Kjelvik, fagsjef gris, Nortura Region Nord

Oddbjørn Kjelvik er veterinær, med spesialistgodkjenning i svineproduksjon. Han startet som veterinærkonsulent i Gilde Bøndernes Salgslag i 1994. I 2004 ble han ansatt i Norsk Kjøtt som spesialrådgiver innen svinehelse, og startet arbeidet med en mastergrad i dyrevelferd i samarbeid med UMB. Han er nå ansatt som fagsjef gris i Region Nord. Han har således en lang fartstid både i organisasjonen og som spesialist i svinehelse. I foredraget presenterer Oddbjørn resultater fra arbeidet med mastergraden.

Mobil: 957 02 764 E-post: oddbjorn.kjelvik@nortura.no Adresse: Nortura BA, Serviceboks 2508, 7729 Steinkjer

 

Foredrag nr 23På vei mot Superpurka 2010

Målsettinga for Superpurka 2010 stiller store krav til purkematerialet vårt. Den største utfordringen ligger i å lage ei purke som klarer å ta godt vare på mange smågriser, og som kan avvenne store, jevne og friske smågriser. Foredraget ser på status for dagens purke, hva vi kan oppnå økonomisk ved å forbedre oss, og hvilke muligheter vi har på avlssiden for å forbedre egenskapene som er viktige for framtidas purke.

Foredragsholdere: Målfrid Narum, fag- og seminsjef, Norsvin

Målfrid Narum er utdannet ved NLH – husdyrfag i 1994. Hun har bakgrunn fra fôrbransjen og har siden 1999 vært ansatt i Norsvin, hvor hun har arbeidet bl.a. med utvikling kurs for svineprodusenter og rådgivere og lønnsomhetsberegninger innen svineproduksjon. I dag har hun ansvar for Norsvins fag- og seminavdeling, som omfatter Norsvinskolen og studiekurs, brukerstøtte og uvikling av In-Gris i samarbeid med Animalia, samt FoU innen svinefag.

Telefon: 62 51 01 00 Mob.: 909 14 566 E-post: maalfrid.narum@norsvin.no Adresse: Norsvin, Pb 504, 2304 Hamar

 

Håvard Tajet, FoU-sjef, Norsvin

Håvard Tajet er utdannet ved NLH – husdyrfag i 1996. Han begynte i Norsvin i 1997 og har jobbet med forskning og utvikling innen avl og genetikk. Han arbeider for tiden med et doktorgradsstudium hvor han ser på muligheten for å påvirke rånesmak på kjøtt gjennom avlsarbeid. I tillegg er han FoU-sjef for avl og genetikk i Norsvin. Gjennom denne stillingen er han også leder for Geninova AS, et FoU-selskap som Norsvin har sammen med Aqua Gen. Aqua Gen er et internasjonalt ledende avlsselskap på laksefisk.

Telefon: 62 51 01 00 Mob: 959 49 093 E-post: haavard.tajet@norsvin.no Adresse: Norsvin, Pb 504, 2304 Hamar

 

Foredrag nr 24 Hva har vi lært om kvalitet på vårt avlsmateriale etter 10 år på eksportmarkedet?

Norsvin International AS (NI) ble stiftet i 1996 og har i dag sine kjernemarkeder i Norden, Baltikum og Nord-Amerika. Hensikten med virksomheten er å generere inntekter til delfinansiering av FoU i Norsvin. Hvor går utviklingen i internasjonal svineproduksjon og hvilke krav stiller dette til oss som profesjonell leverandør? Hva er tilbakemeldingene fra våre kunder, hva betyr NI’s virksomhet for norsk svineproduksjon i dag og hvilke muligheter ser vi framover?

Foredragsholder: Øystein Jørem, Norsvin International AS

Øystein Jørem har vært ansatt i NI siden 1997 og har hatt ansvaret for selskapet siden 1998. Foredragsholderen er opprinnelig bondegutt fra Sparbu i Nord-Trøndelag. Av formell utdannelse kan nevnes Distriktshøgskolen i Nord-Trøndelag, Norges Landbrukshøgskole samt et opphold på University of Minnesota. Før han begynte i NI har Øystein arbeidet i AL Gartnerhallen og FKØV.

Telefon: 62 51 01 00 Mob.: 91 74 88 38 E-post: oystein.jorem@norsvin.no Adresse: Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar

 

Foredrag nr 29 Arbeidsmiljø i grisehus

Husdyrprodusenter, og svineprodusenter spesielt, rapporterer om økt forekomst av luftveisplager i forbindelse med å oppholde seg i dyrerom. Støyplager er også velkjent i yrket. I dette foredraget vil arbeidsmiljøet i grisehus bli belyst, og noen forslag til forbedringer gjennomgås.

Foredragsholder: Bjørn Lyngen, medisin- og forskerlinjestudent, NTNU.

Bjørn Lyngen er medisinstudent ved NTNU og i tillegg student på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet. Prosjektet hans kalles «Helseeffekter av eksponering for luftveisirritanter i grisefjøs». Forskningen foregår ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, og sikter mot en fremtidig doktorgrad innen emnet. Han har selv bakgrunn fra griseproduksjon på hjemgården.

Telefon: 414 15 276 E-post: bjornarn@stud.ntnu.no Adresse: Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

 

Foredrag nr 30 Sikksakk eller rett fram?

Foredraget omhandler ulike rekrutteringsformer, med hovedfokus på sikksakk- kryssing. Hvilke fordeler og ulemper har de ulike rekrutteringsformene? Når er sikksakk-kryssing aktuelt? Er det noe å spare på å gå over til denne rekrutteringsformen? Du får synspunkt både fra «teoretikeren« og fra en praktiker.

Foredragsholdere: Asbjørn Schjerve, organisasjonssjef, Norsvin

Asbjørn Schjerve er sivilagronom og har jobbet i Norsvin siden 1990. Før dette har han jobbet i husdyrkontrollen og som økonomisk rådgiver ved regnskapskontor og i bank. Han har hele tiden hatt fokus på husdyr- og produsentøkonomi, og hans kunnskaper er ofte benyttet av de som ønsker oversikt over svinenæringas rammebetingelser og muligheter.

Telefon: 62 51 01 08 E-post: asbjorn.schjerve@norsvin.no Adresse: Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar

 

Kristin Kjølen, svineprodusent, Skogn

Kristin Kjølen har sammen med ektemannen Tor Oluf drevet gården Sør Kjølen på Ekne i Levanger kommune siden 1997. Produksjonene er korn og gris. Besetningen er ei Noroc bruksbesetning med drøyt 70 årspurker og 7 ukers puljedift. De kjøpte tidligere inn småpurker, men har siden 2005 rekruttert ved sikksakk- kryssing. Hun deler her deres erfaringer med rekrutteringsformen fra egen besetning.

Telefon: 74 01 55 01 Mobil: 959 91 481 E-post: kristin.kjolen@online.no Adresse: 7620 Skogn