Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.


30 fagforedrag på Gris i 2007

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.

 

Ikke mindre enn 30 forskjellige fagforedrag står på menyen. Svin presenterte noen av dem i forrige nummer, og følger opp med flere presentasjoner her.

 

Foredrag nr 3

Økonomisk riktig kjøttprosent og slaktevekt

Hva er riktig slaktevekt og hva er riktig kjøttprosent? Tilvekst og fôrforbruk endrer seg gjennom framfôringstida. Hva skjer når grisen passerer 90 kg levendevekt, og hvordan er lønnsomheten for produsenten ved å levere en tyngre gris? For industri og salg er det andre moment som teller. I tillegg vil markedssituasjonen spille en viktig rolle. Foredraget er delt i to: — Slaktevekt og kjøttprosent sett fra kjøttbransjens og kundenes side — Slaktevekt og kjøttprosent sett fra produsentens side

Foredragsholdere:

Hans Thorn-Wittussen, Nortura

Hans Thorn Wittussen har arbeidet i Kjøttsamvirket i 16 år. Han kan regnes som en av Norocens «fedre», og var en av arkitektene da Duroc ble testet ut som 3-rase til vår svineproduksjon. I dag arbeider Hans Thorn med markedsbalansering av kjøtt i Norge, og er leder av avdelingen Norsk Kjøtt Totalmarked.

Telefon: 22 09 21 97 e-post: hans-thorn.wittussen@nortura.no Adresse: Lørenveien 37, Oslo

Hallgeir Sterten, Felleskjøpet Fôrutvikling

Hallgeir Sterten har lang fartstid innen fagområdet, og er en av de med mest kunnskap om fôring av gris her i landet. Han har arbeidet i Felleskjøpet Fôrutvikling siden 1993. I tillegg til å ha ansvar for produktutviklinga på svinefôr i Felleskjøpet, er han i dag halvveis i arbeidet med sin doktorgrad innen området «Sammenhengen fôr/fôring og produktkvalitet på svinekjøtt».

Telefon: 73 82 68 23 Mobil: 906 49 825 e-post: hallgeir.sterten@fkf.no Adresse: Felleskjøpet, 7005 Trondheim

 

Foredrag nr 4

Hjemmemaling

Bruk av egne råvarer som kraftfôr til gris. Foredraget tar utgangspunkt i en rapport som er laget i 2006, og belyser de ulike sidene ved bruk av egne råvarer som kraftfôr. Det økonomiske potensialet vises gjennom noen eksempelbruk. Rapporten er et verktøy og hjelpemiddel til dem som vurderer å gå over til å bruke egne råvarer som kraftfôr til gris.

Foredragsholder: Ingrid Gauslaa, ringleder i Trøndelag Forsøksring

Ingrid Gauslaa er utdannet fra landbrukshøgskolen. Hun har jobbet som ringleder i forsøksringen på Innherred siden 1993. Har ansvarsområde innen jord og plantekultur, i hovedsak korn og potet. Ingrid har vært prosjektleder i prosjektet «Bruk av egne råvarer som kraftfôr til gris».

Telefon: 74 16 07 90 Mobil: 959 04 769 e-post: ingrid.gauslaa@lfr.no Adresse: Strandvegen 22 B, 7713, Steinkjer

 

Foredrag nr 9

Fôring av purker for god fruktbarhet og holdbarhet

Purkene utrangeres før de er på topp med hensyn til kullstørrelse. Holdbare og fruktbare purker er en forutsetning for god økonomi i smågrisproduksjonen. Hvordan kan en gjennom fôr og fôring i oppdrettet og i die- og drektighetstida øke produktivitet og holdbarhet hos purkene?

Foredragsholder: Kerstin Sigfridsson, Lantmännen, Sverige

Kerstin Sigfridsson er sivilagronom innen husdyrernæring med spesialisering på gris. Hun har siden 1998 arbeidet som produktutvikler på svinefôr i Lantmännen i Sverige. Dette innebærer blant annet råvarevurdering og utvikling av fôr som følger markedets krav og forskningens framskritt. I Lantmännens produktutvikling forstod en tidlig at kunnskap om fôring av purker er veldig viktig i en moderne og intensiv svineproduksjon. Det er en stor utfordring å sørge for tilstrekkelig næringsstofftilførsel til en purke som skal produsere 300 kg smågris per år.

Telefon: +464 18 66 73 06 Mobil.: +467 058 67 306 e-post: kerstin.sigfridson@ lantmannen.com Adresse: Lantmännen pl 2080, 26890 Svalöv

 

Foredrag nr 15

Sopp og sopptoksiner i fôr; en helserisiko for dyr og mennesker

Det har i flere år vært fokus på mykotoksiner (soppgifter) i korn, kraftfôr og halm. Disse giftene er skadelige både for dyr og mennesker. Hvilken skade gjør de, og hvilke tiltak kan vi sette inn for å redusere problemene?

Foredragsholder: Ida Skaar, forsker, Veterinærinstituttet

Ida Skaar er utdannet veterinær og har de siste 18 årene jobbet med problemstillinger knyttet til bakterier og sopp i fôrog næringsmidler, og sopprelaterte sykdommer hos dyr. Doktorgradsarbeidet ble gjort på muggsopp i rundballesilo. Hun jobber som forsker og leder arbeidet som foregår på mykologi ved Veterinærinstituttet. I tillegg til å presentere erfaringer og undersøkelser gjort ved Veterinærinstituttet vil hun også presentere state of the art innen feltet.

Telefon: 23 21 62 44 e-post: ida.skaar@vetinst.no Adresse: Veterinærinstituttet, Pb 8156 Dep, 0033 Oslo

 

Foredrag nr 17

Diaré hos slaktegriser

Diarésjukdommer; symptom, diagnose og forebyggende arbeid. Det rapporteres om økende forekomst av diaré hos griser i perioden fra avvenning til slakting. Diaré hos slaktegris kan gi et betydelig økonomisk tap i form av redusert tilvekst og økt fôrforbruk. Foredraget tar for seg de vanligste diarésjukdommene hos våre slaktegriser og hva du kan gjøre for å forebygge disse. En kommer også inn på de økonomiske konsekvensene.

Foredragsholder: Marit Gundersen Skjærvik, spesialveterinær svineproduksjon, Nortura Region Nord

Marit Skjærvik arbeider som spesialveterinær i Nortura Region Nord, og har med dette ansvaret for rådgiving innen svinehelse for ca 800 svineprodusenter, fra Møre og Romsdal til Finnmark.

Telefon: 74 13 24 35 Mobil: 991 54 287 e-post: Marit.g.skjaervik@nortura.com Adresse: Nortura BA, Serviceboks 2508, 7729 Steinkjer

 

Foredrag nr 21

Hvordan påvirkes forbrukernes tillit av produksjonsmetoder og matskandaler?

Norsk landbruk har i dag høy tillit hos forbrukerne, og en av næringens viktigste legitimitetsutfordringer er å holde på denne tilliten. At maten både er og oppfattes som trygg av forbrukerne er derfor i næringens egen interesse. Hva er viktig for næringen å tenke på framover i arbeidet for å holde på forbrukernes tillit? Hvordan konstruerer norske forbrukere sine oppfatninger om kjøtt, risiko og dyrevelferd?

Foredragsholder: Oddveig Storstad, Dr.polit., forsker II ved Norsk senter for bygdeforskning.

Oddveig Storstad er utdannet ved NTNU, med fagene sosiologi og sosialøkonomi. Hun har i en årrekke arbeidet ved Senter for Bygdeforskning, med spørsmål som matvarekvalitet og forbrukernes oppfatninger av dette, om fenomenet grensehandel, økologisk mat m.fl. Dr.polit. i sosiologi i 2007, med oppgaven «Naturlig, nært og trygt. En studie av hvordan forbrukertillit til mat påvirkes av produksjonsmåte og matskandaler.»

Telefon: 73 59 24 25 Mobil: 48 11 94 97 e-post: oddveig.storstad@ntnu.no Adresse: Norsk senter for bygdeforskning, Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim

 

Foredrag nr 22

Avl for kvalitet og helse, ny kompetanse og teknologi gir nye muligheter

Avlsarbeid er langsiktig. Det er derfor viktig å ligge i forkant hva gjelder å se framtidens muligheter, og hva som vil kreves av ny kompetanse og teknologi for å realisere dette. Foredraget handler om mulighetene for å forbedre norsk avlsmateriale innen produktkvalitet og helse, og hva som vil kreves for å lykkes.

Foredragsholder: Olav Eik-Nes, Norsvin

Olav Eik-Nes har vært ansatt i Norsvin siden 1981 og har siden 1990 hatt ansvar for Norsvins avlsarbeid. Fra 1999 har han i tillegg hatt ansvar for Norsvins seminvirksomhet og er i dag avls- og seminsjef. Han har vært initiativtaker til etablering av FoU-selskapet Geninova AS og bioteknologiselskapet BioBank AS, samt bidratt aktivt for å utvikle Norsvin som et internasjonalt avlsog seminselskap gjennom etablering og oppfølging av avtaler med samarbeidspartnere i utlandet.

Telefon: 62 51 01 55 e-post: olav.eik-nes@norsvin.no Adresse: Norsvinsenteret, Pb 504 Hamar

 

Foredrag nr 26

Finansiering i svinenæringa

Dagens svinenæring er kapitalkrevende. Større besetninger og stadig økende byggekostnader fører til økt kapitalbehov til både bygninger og drift. Hva skal til for at samarbeidet mellom svineprodusent og bank fører til gode løsninger ? Hvilke faktorer legger finansnæringa vekt på ved vurdering av byggeprosjekt ? Hvordan skal du gå fram for å få vurdert om ditt prosjekt er det beste i forhold til dine forutsetninger?

Foredragsholder: Peder Skåre, SR-bank

Sidan hausten 2005 har Peder Skåre vært ansatt som kunderådgiver innen landbruk i Sparebank 1 SR-bank. Tidligere har han arbeidet 7 år i Norsvin, og de fleste innen fagmiljøet kjenner ham fra tiden som svinerådgiver i Gilde systemet, der han var i 15 år. Han har fortsatt en del oppdrag som rådgiver i svinenæringa.

Telefon: 91 10 15 28 e-post: peder.skare@sr-bank.no Adresse: Seljevn.12, 4352 Kleppe

 

Foredrag nr 27

Rett handling til rett tid

Skal du oppnå et godt resultat i svineproduksjonen er du avhengig av å gjøre de riktige tingene til riktig tid. I hverdagens stress kan viktige detaljer fort bli avglemt. En produksjonsmal skal hjelpe deg å gjennomføre alle de rutinene du har satt som mål å gjennomføre. Malen tar utgangspunkt i 7-ukers puljedrift. Den skal kunne tilrettelegges for den enkeltes produksjonsopplegg, og skal tilfredsstille dokumentasjon for KSL.

Foredagsholder: Tor Henrik Jule, svineprodusent, Nord-Trøndelag

Tor Henrik Jule driver i dag en av landets 10 avlsbesetninger med Duroc, og har ca 85 årspurker. Gården, som ligger på Mære i Nord-Trøndelag, omfatter i tillegg kornproduksjon med noe leiekjøring og maskinsamarbeid. For at fravær pga ferie, sykdom og andre uforutsette årsaker skal gå minst mulig ut over den daglige drifta, han har jobbet en del med å strukturere produksjonen i grisehuset. Han ønsker en videre dugnad mot en produksjonsmal, slik at vi slipper å «finne opp kruttet» hver for oss.

Mobil: 915 27 708 e-post: thjule@frisurf.no Adresse: Naust, 7710 Sparbu