Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

2008 – et spennende og positivt år

Norsvins konsernregnskap for 2008 viser et driftsunderskudd på kr 5.477.000, og et årsunderskudd på kr 1.657.942. Av årsunderskuddet belastes kr 625.159 fond i konsernet, mens kr 1.032.783 belastes minoritetens andel.


2008 – et spennende og positivt år

Norsvins konsernregnskap for 2008 viser et driftsunderskudd på kr 5.477.000, og et årsunderskudd på kr 1.657.942. Av årsunderskuddet belastes kr 625.159 fond i konsernet, mens kr 1.032.783 belastes minoritetens andel.

Formålet med et konsernregnskap er å framstille en gruppe selskaper som én økonomisk enhet. Den andelen av virksomheten som morselskapet ikke har kontroll over skilles ut som minoritetsinteresser både på årets resultat og egenkapitalen.

 

Markedsmessig kjennetegnes fjoråret av vedvarende dyp lavkonjunktur i internasjonal svineproduksjon. Dette skyldes flere forhold, bl.a. rekordhøye råvarepriser og svak amerikansk dollar. På toppen av dette kom finanskrisen for fullt i 4. kvartal hvor spesielt Europa ble hardt rammet.

 

Døtrene våre i utlandet tjener penger, men som døtre flest(!) bruker de en del også, faktisk mer enn de tjener, men likevel ikke mer enn planlagt! På sikt skal de selvfølgelig tjene slik at de klarer seg selv økonomisk, for deretter å bidra med kjærkomne penger tilbake til mor. Som et lite bevis på at ting går riktig vei, kan nevnes at samlet resultat for alle selskapene og aktivitetene våre i inn- og utland viser et underskudd på knappe 1,7 millioner i 2008 mot drøyt 7,7 millioner i 2007.

 

Verdt å nevne er det også at vi i 2008 har hatt store kostnader i forbindelse med sykdomssaneringer i besetningene våre i USA og Litauen, og som en følge av det hatt lite å selge i en periode etterpå. Nå er disse to besetningene godt rustet til å kunne dra i land gode salgsinntekter! I USA merkes det også veldig godt at fôrprisene tredoblet seg i 2008 sammenlignet med 2007.

 

I Sverige har det vært et tøft år med turbulent markedssituasjon. Da må det jobbes hardt for å beholde markedsandeler, og det koster penger. Våre royaltyinntekter er ikke i tråd med budsjett i Sverige og i Finland.

 

Polen er minstebarnet i Norsvinfamilien, og får derfor lov til å tape litt penger fortsatt. Men som den oppdragende mor vi er strammes kravene til etter hvert, og vi stiller krav om bedre resultater i løpet av 2009.

 

Selskapene; Norsvin har i 2008 et årsoverskudd på kr 4158, noe som faktisk er veldig bra i betraktning av at vi budsjetterte med et underskudd på drøyt 1,2 millioner. Hovedgrunnen til den positive utviklingen er i første rekke i innenlands annonsesalg og kursvirksomhet, økt prosjektfinansiering, samt noe mindre kostnader ved jubilumsfeiringene. Noen avvik i negativ retning har vi selvfølgelig også, blant annet budsjetterte vi med for lave rentekostnader, og vi har brukt noe mer penger på strategiprosessen.

 

Før finansposter har vi et bokført driftsoverskudd på kr 353.516 mot et budsjettert driftsunderskudd på kr 1.072.000. Tilsvarende tall for forrige år viser et netto underskudd på kr 454.311 og et driftsunderskudd på kr 905.262.

 

Årsoverskuddet på kr 4158 tillegges selskapets egenkapital.

 

Norsvin International AS viser i 2008 et årsresultat på 1.519.454. Driftsresultatet viser et overskudd på 1.899.080 etter overføring av royalty til Norsvin og Nortura på kr 9.316.485 (i 2007 ble det overført 8.638.237). Selskapets positive resultat skyldes i første rekke vårt mangeårige avlssamarbeide med Sverige og Finland. Selskapet har ved utgangen av 2008 en egenkapital på 30,2 millioner, dette gir en egenkapital-andel på 43,9 % mot 51,3 % i 2007. Soliditeten i selskapet er god, men på grunn av fortsatt behov for tilførsel av kapital i USA og Litauen i 2008 stilte eierne opp med ansvarlige lån på til sammen 20 millioner kroner.

 

Norsvin Lietuva UAB presenterer i 2008 et negativt resultat tilsvarende NOK 1.292.000, noe som er en kraftig forbedring i forhold til forrige år. I Litauen hadde ferdigstillelse av ombygging og oppbygging av produksjonen hovedfokus. Så langt tyder alle signal på at begge investeringene har vært vellykket. Norsvin Lietuva er ved utgangen av 2008 godt rustet og har alle forutsetninger til å bygge opp markedsandeler og skape lønnsomhet, noe også budsjettet for 2009 bekrefter.

 

Norsvin USA LLC fikk i 2008 et underskudd tilsvarende NOK 6.151.000. For å øke mulighetene til kommersiell suksess er det i 2007/2008 gjort betydelige investeringer i nytt testingsfjøs for å heve genetisk kvalitet i egen besetning. Den gjennomførte saneringen for APP i besetningen har også vært kostnadskrevende. I konsernregnskapet er det gjort en korreksjon på NOK 5.831.000 for beregnet agiovinst på gjeld i norske kroner. Dette medfører at Norsvin USA bidrar med et underskudd på NOK 320.000 i konsernet. 4. kvartal 2008 gikk Norsvin USA med et lite overskudd. Dette er to år etter opprinnelig plan, men fortsatt i henhold til planen for 2008. 2. januar 2009 flyttet så Norsvin USA inn i nytt hovedkvarter, og hele organisasjonen har løftet seg flere hakk. Salgsmessig var januar 2009 meget oppløftende, og det er stor optimisme i organisasjonen.

 

Norsvin Polska Zp soo presenterer et underskudd tilsvarende NOK 435.000 i sitt tredje driftsår. Selskapet har levert i henhold til budsjett, men oppnådd resultat er ikke tilfredsstillende på sikt. Vi erfarer at Polen er et vanskelig marked å oppnå langsiktige royaltyavtaler i.

 

Svenska Avelspoolen AB, presenterer i 2008 et underskudd tilsvarende NOK 478.000. 2008 har vært et turbulent år i svensk slakteriindustri, noe som merkes godt. Året er også det første året uten SLP som tidligere sto for 30 % av omsetningen. Styret i SA vedtok i 2008 en offensiv markedsføring for å opprettholde markedsandelen, i sum utgjør disse engangskostnadene NOK 950.000, noe som forklarer det dårlige resultatet.

 

I forhold til konsernregnskap for 2007, inkluderer årets konsernregnskap 1 nytt selskap;

Hudaryd Svinsemin AB, selskapet rapporterer et null-resultat. Selskapet er et heleid datterselskap av Svenska Avelspoolen som ble inkludert i konsernet fra og med 2007. Den gang ble varigheten av konsernforholdet med Svenska Avelspoolen vurdert som kortsiktig og datter-datter ble derfor ikke inkludert. Vurderingen nå er at konsernforholdet er av langvarig og strategisk karakter slik at det mest riktige er å inkludere begge selskapene. Regnskapet for 2007 er ikke omarbeidet.

 

For fullstendig konsernregnskap med noter, se årsmelding på våre hjemmesider www.norsvin.no eller kontakt oss på tlf 62 51 01 00.