Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

10 prosent mer svinekjøtt på to år

Salgsproduksjonen av svinekjøtt ventes å stige med nærmere 10 prosent i løpet av inneværende og neste år. Men salget holder ikke følge. Dette går fram av siste melding fra prognoseutvalget for kjøtt.


10 prosent mer svinekjøtt på to år

Salgsproduksjonen av svinekjøtt ventes å stige med nærmere 10 prosent i løpet av inneværende og neste år. Men salget holder ikke følge. Dette går fram av siste melding fra prognoseutvalget for kjøtt.

 

Utvalget bruker et begrep som kalles salgsproduksjon av svinekjøtt. I tallene som oppgis for salgsproduksjon av svinekjøtt er det altså korrigert for endring i slaktevektene som gjøres gjennom året.

For inneværende år ventes altså salgsproduksjonen å øke med 6,4 prosent til vel 112 000 tonn. Til neste år ventes salgsproduksjonen av svinekjøtt å øke med 3,1 prosent.

 

OVERSKUDDET ØKER

Dette hadde egentlig vært for godt nytt å regne hvis salget hadde vist samme utvikling. Engrossalget av svinekjøtt øker riktignok både i år og neste år, men dessverre ikke med mer enn henholdsvis 2,3 prosent og 2 prosent.

Dermed oppstår det en såkalt positiv markedsbalanse på henholdsvis 3 900 tonn i år og 5 100 tonn til neste år. Det er dette som med et annet ord kalles overskudd.

Ved beregning av salgsproduksjonen tas det utgangspunkt i utvikling i dyretall, bedekninger, ytelse osv. Modellberegningene som danner grunnlaget for vurdering av engrossalget tar utgangspunkt i den økonomiske utviklingen i samfunnet, og prisutviklingen på de ulike kjøttslag. Det er også greit å være klar over at prognoseutvalget forutsetter uttak av jordbruksavtalens målpriser i hele prognoseperioden.

Tilførslene av antall griser ventes å øke med ca. 8 %, men lavere slaktevekter gir en økning i tonn svinekjøtt på om lag 6 % fra 2003. Det er prognosert en nedgang i antall storfeslakt på ca. 3 tusen, og en økning slaktevektene på gjennomsnittlig om lag 2 kg. Underskuddet på storfe blir dekket opp med lagernedbygging og import (administrativ tollnedsettelse). Bestanden av sau og lam pr. 1. juni 2004 er beregnet ca. 1 % lavere enn for ett år siden.

Fra april 2004 til og med 1. kvartal 2005 er det prognosert en økning i bedekningene på gris med om lag 4 %. Med forutsetning om litt lavere slaktevekter i gjennomsnitt for året, gir dette en prognosert økning i antall tonn svinekjøtt på ca. 3 % i 2005.

 

MARKEDSSITUASJONEN I 2004

Fordelingen på de viktigste dyreslagene ventes å bli:

 

utvikling i salgsproduksjon

utvikling i engrossalg

balanse

tonn

svinekjøtt

6 %

2 %

3 900

storfe & kalv

0 %

0 %

-3 200

sau/lam

0 %

2 %

-150

 

 

MARKEDSSITUASJONEN I 2005

Prognosene for de viktigste dyreslagene er slik:

 

utvikling i salgsproduksjon

utvikling i engrossalg

balanse

tonn

svinekjøtt

3 %

2 %

5 100

storfe & kalv

-1 %

2 %

-5 500

sau/lam

-1 %

0 %

-150