Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vår visjon skaper klarhet i roller!


Vår visjon skaper klarhet i roller!

 

Norsvin har en fantastisk visjon for sin virksomhet! «Norsvin skal være et ledende avls- og seminselskap», står det nemlig under «Visjon» aller fremst i strategiplanen vår.

En bedrifts visjon skal være av en slik utforming at den: • karakteriserer bedriftens kjernevirksomhet • er direkte eller indirekte styrende for alle store og små beslutninger i bedriften • inspirerer i det daglige • skaper et løft i organisasjonen • gir en rett og slett noe å strekke seg etter!

Det ligger i ordets sanne betydning at en visjon må ha noe visjonært over seg – noe som er nesten uoppnåelig – men bare nesten – for hva er vitsen med å leie inn en «hare» til titalls tusen kroner i Bislett Games – som skal sprinte av gårde foran feltet på 1500 meter – i sine ca 900 meter – i håp om å inspirere de beste i feltet til å sette ny verdensrekord – hvis haren springer så rakst av gårde at den kun blir til frustrasjon og oppgitthet i feltet for øvrig? Nei, en visjon – etter denne metaforen – må også kunne balansere mellom det visjonære og det realistiske og oppnåelige!

Det er nettopp derfor jeg innleder med å si at Norsvin har en fantastisk visjon! Den sier at vi skal være helt i verdenstoppen – samtidig som våre prestasjoner og våre resultater på norsk gris – innen avl, semin og helse – sier at vi sakte men sikkert i realiteten når vår visjon. Den er den perfekte «hare» for «Norsvinfeltet».

Men trenger organsiasjonen vår en visjon da tro? Vi har jo vedtektene – og der står det jo klinkende klart at formålet med virksomheten er å sikre økonomien til norske svineprodusenter! Men kikker vi på formålsparagrafen i Nortura, står det jo også der at de skal drive på en slik måte at de sikrer best mulig økonomi for alle sine kjøttprodusenter – hvorav svineprodusentene utgjør en viktig gruppe. Og kikker man på Bondelagets og Småbrukarlagets formålsparagrafer – står det ikke overraskende der også at de skal jobbe for å sikre god økonomi for alle bøndene – hvorav igjen svineprodusentene utgjør en viktig gruppe.

Ja – i dette totalbildet – understrekes viktigheten av at Norsvin har en egen visjon – med utspring i vår gode formålsparagraf – som på mange måter setter fokus på nettopp Norsvin’s hovedoppgave – nemlig drive målrettet avlsarbeid, seminvirksomhet av høy kvalitet – og godt forebyggende helsearbeid ! Dette betyr på mange måter at vår visjon avklarer samhandlingen mellom alle aktørene i det landbrukspolitiske landskap; spissformulert skal Norsvin drive med avl, semin og helse, mens Nortura skal ha som viktigste oppgave i tillegg til sin forretingsmessige, å forvalte bondens kjøtt og kjøttpriser, mens faglagene skal være hovedansvarlig for de landbrukspolitiske rammebetingelser!

Men dette betyr IKKE at ikke Norsvin, som svineprodusenternes eneste samlende organsiasjon – ikke skal engasjere seg ift rammebetingelser og sin rettmessige plass i det norske landbruket! Mitt poeng er bare at vi skal være tydelige på hvem som har hovedansvar for hva! Etter hvert som Nortura favner om stadig flere grupper av kjøttprodusenter – og etter hvert som svineprodusentene i antall representerer en stadig mindre andel av faglagenes medlemmer, er sannsynligheten for at Norsvins’s medlemmer ønsker å bruke Norsvin og vårt organisasjonsapparat som tydelig talerør i den landbrukspolitiske debatten, stadig økende. Derfor er det viktig med klarhet i forhold til rollefordeling, og at det legges opp til involvering og gode prosesser for å unngå at landbruket fremstår som en gruppe uten samhold og med sprikende budskap!

Denne rolleavklaringen vil Norsvin bidra til gjennom høstens planlagte strategiplanrevisjon. Her vil vi i tillegg til å engasjere våre medlemmer og tillitsvalgte, også invitere våre samarbeidspartnere til å bidra til å skape en tydelighet i forhold til rollefordeling. Dette innbeærer blant annet at faglagene, KLF og Nortura, som innledere, vil bli invitert til å delta på høstens strategisamling til inspirasjon og råd for vårt styre.

Jeg startet med å si at Norsvin har en fantastisk visjon ! Den er inspirerende og avklarer roller. Vår visjon – som setter fokus på avlsarbeidet og internasjonal satsning – må kontinuerlig avsjekkes mot formålet – som er å bedre svineprodusentens økonomi!

I dette ligger det en forutseting om at vår internasjonale satsning på eksport av gener skal bidra positivt til Norsvins økonomi. Dette gjør den så langt svært så hyggelig. I tillegg ligger det en utfordring i å synliggjøre overfor våre medlemmer den økonomiske verdien av vår årlige avlsfremgang. Vi putter per i dag mange kroner inn i vårt avlsarbeid – men dette til en svært så hyggelig avlsrentabilitet – noe som i liten grad kommer fram i dagen, og som medlemmene i for liten grad føler direkte på kroppen. Vårt arbeid fremover vil derfor preges av at vi i sterkere grad vil kommunisere verdien av avlsarbeidet – vår kjernevirksomhet. Slik vil alle svineprodusenter få et eierskap til avlsfremgangen. Dette vil igjen berede grunnen for alle norske svineprodusenter til å føle seg stolte over at vår norske gris faktisk ER i verdenstoppen – og blir en stadig MER ettertraktet og lønnsom eksportartikkel – ved siden av laks! Tenk på DET, dere!