Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

Stikkord:

Svak lønnsomheten i svinenæringa

Liten økning i dekningsbidraget per slaktegris sammenlignet med 2018-tallene i første halvår. I øvrige produksjoner er det betydelig nedgang i dekningsbidragene fra 2018 til 2019, men effektivitetsveksten letter noe på trykket.


Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin 

Markedet
Seminsalget i 1. kvartal 2019 viser 13,7 prosent nedgang sammenlignet med samme periode i 2018. I 2018 var det spesielt høyt seminsalg i første kvartal, før salget gikk ned og var lavt resten av året. Mange produsenter reduserte antall inseminasjoner for å bidra til markedsbalanse. Siste markedsprognose (per mars) fra Nortura Totalmarked viser 1000 tonn underskudd av 

svinekjøtt i 2019. Med lave semintall i mars vil trolig neste prognose vise færre slaktegriser enn tidligere antatt, men det er fortsatt cirka 2700 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og produksjonen kan økes ved å øke slaktevektene. I marsprognosen for antall slakt i 2019 er det lagt inn en effektivitetsutvikling på tre prosent, mens Ingris-resultatene for 2018 viser cirka én prosent effektivitetsutvikling.

Priser
Svinekjøttprisen er cirka kr 1,30 under målpris. Smågrisprisen økte med 20 kr til 680 kr fra 22. april. Ifølge Nortura Totalmarked er det ikke planlagt andre prisøkninger før sommeren, til tross for bedringen i markedssituasjonen. Det er fortsatt (24.04.2019) et trekk, smågrisbalansering, på kr 10 per smågris. Dette finansierer tiltak som Nortura har benyttet for å fjerne en del av smågrisen fra markedet.

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 1850 fra 1. januar 2019, når produksjonen er 26,7 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 4093 kr ved smågrispris på 680 kr.

Forutsetninger i kalkylene
Vi har oppdatert forutsetningene i kalkylene våre med resultater fra Ingris-statistikk for 2018. Dette har virkning i kalkylene våre fra 1. januar 2019. Vi ser en effektivitetsutvikling i bruksbesetningene også i 2018, men ikke like stor grad som tidligere. Vi forutsetter nå 12,5 avvente smågris per kull, 2,17 kull per årspurke, tapsprosent på 1,5 % i smågrisperioden og 2,0 % tap i slaktegrisperioden. Vi regner dermed 26,7 solgte smågriser per årspurke i smågrisproduksjon, og 26,1 solgte slaktegriser per purke i kombinertproduksjon. Dette er en økning på 0,4 griser per årspurke. I kombinertproduksjon antar vi et fôrforbruk på 2,66 FEn per kg tilvekst ved slaktevekt på 81 kg.

I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,70 FEn per kg tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,8 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,84 FEn per kg tilvekst. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.

Lønnsomheten
Vi så en stor nedgang i lønnsomheten i 2018 sammenlignet med 2017, først og fremst som følge av den store nedgangen i svinekjøtt- og smågrispris, men også som følge av økte fôrpriser og økning i andre variable kostnader.

Prognosen for 1. halvår viser en liten økning i dekningsbidraget per slaktegris sammenlignet med 2018-tallene. Fra 2017 til 2018 var det derimot slaktegrisprodusentene som hadde størst nedgang. I de øvrige produksjonene ser vi en betydelig nedgang i dekningsbidragene fra 2018 til 2019.  Nedgangen er imidlertid ikke fullt så stor som vi antok i forrige utgave av Grisebørsen. Dette skyldes effektivitetsveksten som er lagt inn i kalkylene med virkning fra 1.1.2019, muligheter for litt høyere slaktevekter, økt smågrispris, noe lavere prisvekst på fôr, samt ca. 15 øre høyere prognosert pris per kg. svinekjøtt. Animalias slakte­statistikk viser økt kjøttprosent, noe som gir økt pris på slakt.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer Noroctillegget. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.


Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.
Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret (justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).
Puljetillegg, kvantumstillegg, Edelgristillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
I prisen på slakt som oppgis i tabellen er Edelgristillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen. Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.