Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Stor nedgang i lønnsomheten

Det er stor nedgang i lønnsomheten i 2018 i forhold til 2017. Hovedgrunnen er stor nedgang i svinekjøtt- og smågrisprisene. Prosentvis har slaktegrisprodusentene størst nedgang.


av Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

Markedet
Det er et stort overskudd av svinekjøtt som følge av økt produksjon og redusert salg. Det er hele 6400 tonn på reguleringslager. Prognosen for 2018 viser et overskudd på 5800 tonn, og i 2019 er det prognosert et overskudd på 5400 tonn.

Priser
Per uke 36 ligger svinekjøttprisen 1,45 kr under målpris. Fra 17. september økte omsetningsavgifta med 80 øre til 2 kr. Den økte omsetningsavgifta skal benyttes til et nytt reguleringstiltak som går ut på premiering for å slakte lett gris. Målet er å redusere overskuddet med 1500 tonn gjennom å slakte lettere gris. Det vil utgjøre ca. 30 000 griser. Det legges videre opp til en prisøkning på 80 øre per kg i løpet av oktober og en tilsvarende prisnedgang i desember. Noroctillegget på smågris ble redusert fra 10 til 7,50 kr fra 18. juni og det ble også innført et trekk, smågrisbalansering, på kr 10. Nortura har oppgitt at dette trekket skal benyttes til tiltak for å fjerne en del av smågrisen fra markedet. Ett tiltak kan være slakting av smågris, men det kan også i perioder være aktuelt å kjøpe ut drektige purker midlertidig fra dedikerte besetninger for å bringe smågrismarkedet i balanse. Smågrisprisen gikk ned med 30 kr både 17. september og 24. september for å være i takt med reduksjon i pris på slakt i desember. Prisen på småpurker økte fra 20. september.

Prisen på Format Laktasjon, Format Drektighet og Format Smågris ligger ca 10 øre høyere pr FEn i høst sammenlignet med for ett år siden, mens Format Vekst har om lag lik pris i år som i fjor.

Endringer i kalkylene fra 1. januar
Tidligere år har vi ventet til 1. juli med å legge inn forrige års nøkkeltall fra Ingris i kalkylene. I år har vi gått tilbake og lagt inn Ingris 2017-tall i kalkylene fra 1. januar slik at vi er tettere på Ingristallene. Vi legger resultater fra bruksbesetninger i Ingris til grunn for effektivitetstall i smågrisproduksjon. Fra 2016 til 2017 så vi igjen en god økning i gjennomsnittlig ytelse per årspurke, og antall beregna avvente smågris per årspurke er derfor økt i vår kalkyle fra 25,8 til 26,7 fra 1. januar 2018. Vi forutsetter 12,3 avvente smågris per kull, 2,17 kull per årspurke og en tapsprosent på 1,4 % i  smågrisperioden og 2,3 % i slaktegrisperioden. Vi regner dermed 26,3 solgte smågriser i smågrisproduksjon og 25,7 solgte slaktegriser per purke i kombinert produksjon. 

For slaktegrisperioden har vi også basert oss på Ingrisresultater fra 2017. Vi regner med 2,65 FEn per kg tilvekst i kombinertproduksjon ved slaktevekt på 79 kg. I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,69 FEn per kg tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,6 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,84 FEn per kg tilvekst. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 1910 fra 1. juli, når produksjonen er 26,3 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 4153 kr ved smågrispris på 680 kr.

Vi har lagt inn en økning av variable kostnader til veterinær, medisin og strø på ca. to prosent i kalkylene fra 01.07.2018. Med bakgrunn i informasjon fra forsikringsbransjen har vi antatt større økning i husdyrforsikring enn for andre kostnader. 

Lønnsomheten
Prognosen for lønnsomhet i 2018 viser en stor nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2017, først og fremst som følge av den store nedgangen i svinekjøtt- og smågrispris. Hvis vi regner prosentvis er det slaktegrisprodusentene som har størst nedgang i dekningsbidrag, mens kombinertprodusentene har minst reduksjon ifølge våre kalkyler. I fjerde kvartal 2018 ligger det an til at dekningsbidraget faller under 7000 kr pr årspurke i smågrisproduksjon, noe som ikke har skjedd siden 2009. Hvis vi sammenligner 2018 med 2015, som var et rekordår i alle produksjonene, så er det satellittene som har hatt aller størst prosentvis nedgang, mens kombinertprodusentene har hatt desidert minst nedgang i dekningsbidraget.

 Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer Noroctillegget. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende. 

*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.

Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret (justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).
Puljetillegg, kvantumstillegg, Edelgristillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
I prisen på slakt som oppgis i tabellen er Edelgristillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.