Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rekordresultater for purker

De 10 beste purkebesetningene hadde 30,3 beregna avvente per årspurke i 2014. Og gjennomsnittet for alle besetninger ble 24,2, det beste resultatet noen sinne.


Rekordresultater for purker

De 10 beste purkebesetningene hadde 30,3 beregna avvente per årspurke i 2014. Og gjennomsnittet for alle besetninger ble 24,2, det beste resultatet noen sinne.

Stadig flere svineprodusenter begynner å se betydningen av registreringer i smågris- og slaktegrisperioden. Antall små- og slaktegriser med registreringer har økt cirka 40 prosent siste år og for purker er det stabilt.

 

Flere registrerer smågris og slaktegris

Registreringer og beregninger av daglig tilvekst, fôrforbruk og dødelighet er gull verd om en vil forbedre resultatene i smågris- og slaktegrisproduksjonen, eller om det skulle oppstå noe uforutsett slik at blir behov for dokumentasjon av resultater. Mens nær sagt alle registrerer for smågris og slaktegris i våre naboland, har det vært liten tradisjon for dette i Norge. I 2014 har det skjedd en gledelig utvikling i antall smågris og slaktegris med registreringer. Ingris har tall fra 77 000, eller 40 prosent flere slaktegriser i 2014 sammenlignet med året før (tabell 4 og 5). Ingris har nå resultater for 18 prosent av alle leverte slaktegriser og 10 prosent av slaktegrisbesetningene sist år (figur 1). Ingris har tall for 32 000 flere smågriser etter avvenning i 2014 i forhold til 2013, en økning på 46 prosent. Også for purker er det en liten økning. Ingris hadde i 2014 med 65,9 prosent av avlspurkene og 39 prosent av brukerne med purker. Ved utgangen 2014 hadde Ingris 742 aktive medlemmer og 611 av disse inngikk i beregningene av nøkkeltall (tabell 1).

 

Historisk gode purkeresultater

Foreløpige resultater for Ingris 2014 viser at gjennomsnittsresultatet for purker er 24,2 beregna avvente per årspurke (tabell 2). Dette er et historisk godt resultat, og en økning på 0,6 grisunger i forhold til 2013. Siste års resultatforbedring skyldes i stor grad flere avvente griser per kull. Bortsett fra 2013, hvor det var en nedgang i produktiviteten, har det vært en jevn stigning i avdråtten hos norske purker og det har vært en økning på en grisunge de siste fem årene. Den beste femtedelen av besetningene produserte 27,5 beregna avvente per årspurke, og de beste 10 besetningene i landet produserer hele 30,3 griser per årspurke. De beste besetningene har både større kull og flere kull per årspurke enn de dårligere besetningene. Dette forteller at norske purker har et svært stort produksjonspotensiale.

 

Større kull og levere dødelighet

For alle besetninger i 2014 har antall levendefødt per kull økt med 0,1 til 13,2. Antall dødfødte per kull er redusert med 0,1 til 1,1. Dødeligheten fram til avvenning har hatt en fin utvikling og er redusert med 0,8 prosent-poeng til 14,2. Det er de laveste tapstallene vi har sett i Ingris. Antall avvente per kull var 11,3 i gjennomsnitt for 2014. Totaldødeligheten i dietida er også redusert med 0,8 prosent-poeng til 21,0 prosent. De 25 prosent beste besetningene avvenner 12,1 per kull, men de ti beste besetningene har 12,9 avvente per kull. De beste besetningene har under 10 prosent dødelighet i dieperioden.

 

Flere tomdager

For alle besetninger under etter har antall tomdager per kull økt fra 20,7 til 23,0 i løpet av siste år. Dette påvirker negativt og resulterer i litt færre kull per årspurke. Det er tilnærmet ingen forandring i grisingsprosent, omløpsprosent og antall dager fra avvenning til bedekning i 2014 sammenlignet med 2013, slik at økningen i antall tomdager må skyldes seinere utrangering av tomme purker. Den beste fjerdedelen av besetningene har 12,3 tomdager og 2,27 kull per årspurke. De ti topp-besetningene har ikke mer enn 8,3 tomdager per kull og oppnår flotte 2,35 kull per årspurke. Med så mange kull per årspurke nærmer de seg det som er praktisk mulig etter norske regelverk.

 

Best resultater i formeringsbesetninger

Når vi sammenligner de ulike besetningstypene er det formeringsbesetningene som har best totalresultat med 24,5 beregna avvente per årspurke (tabell 3). Både purkeringer og bruksbesetninger ellers har 24,2 avvente per årspurke. Formeringsbesetningene har 11,1 prosent dødelighet fram til avvenning, og dette er tre prosentpoeng lavere enn bruksbesetninger og foredlingsbesetninger. Redusert fôrforbruk hos smågris Det er en gledelig økning i antall griser og produsenter med registreringer for smågris etter avvenning. Sist år er fôrforbruket redusert med 0,01 FE per kg tilvekst til 1,87 (tabell 4). Grisene kommer inn med avvenningsvekt på 10,7 kg og overflyttes eller selges ved 31,9 kg. Dette er temmelig lik med året før. Daglig tilvekst viser en marginal positiv utvikling og ender på 521 gram i 2014. Andel døde smågris har gått ned de foregående årene, men i 2014 stiger dette igjen med 0,4 prosent-poeng til 1,8 prosent.

 

Stabile slaktegrisresultater

Det er en stor og hyggelig økning i antall slaktegriser med registreringer. For 2014 sammenlignet med året før er slaktevektene et par kilo høyere med 79,1 kg i gjennomsnitt. Daglig tilvekst er uforandret med 955 gram (tabell 5). Fôrforbruk per kilo tilvekst har økt marginalt i 2014, men har stor sammenheng med noe høyere slaktevekter. Kjøttprosenten har falt med 0,5 prosentpoeng, og er 60,5 i snitt for 2014. Andel døde i slaktegriser er også på vei opp igjen og økte med 0,2 prosent-poeng til 1,8 % i 2014. Det er svært store forskjeller mellom besetningene når det gjelder tilvekst (figur 2)og fôrforbruk (figur 3). Daglig tilvekst varierer fra 800 gram til 1200 gram noe som igjen gir store utslag i framfôringstid og fôrforbruk. Fôrforbruk per kilo tilvekst spenner fra 2,4 til 3,3 i de forskjellige besetningene. Det er altså 1,1 forskjell i fôrforbruk mellom den med høyest og lavest fôrforbruk, noe som representerer en økonomisk differanse på ca. 300 kr per slaktegris. Det er med andre ord mye å hente på å holde kontroll på fôrforbruket.

Figur 1: Andel av landets produsenter og produksjon som er med i Ingris.

Tabell 1: Antall medlemmer i Ingris.

2010 2011 2012 2013 2014

Antall Ingris medlemmer 752 719 629 672 742

Antall med nøkkeltall, purker 426 411 395 386 370

Antall med nøkkeltall, smågris 47 49 53 37 49

Antall med nøkkeltall, slaktegris 181 166 167 148 192

Tabell 2: Landsresultater purker

2013 2014

Gruppe Alle Alle Topp 10 Beste 25% Beste 1/3 Midtre 1/3 Dårligste 1/3

Antall besetninger 386 370 10 92 123 123 124

Antall årspurker per besetning 114 118 142 113 134 146 73

Antall kull per besetning 233 246 335 253 291 303 144

Beregna avv. per årspurke 23,6 24,2 30,3 27,5 26,7 23,9 20,2

Kull per årspurke 2,16 2,15 2,35 2,27 2,25 2,16 1,93

Levendefødt per kull 13,1 13,2 14,3 13,8 13,6 13,0 12,5

Dødfødt per kull 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3

Avvent per kull 11,1 11,3 12,9 12,1 11,9 11,1 10,5

Dødfødte av totalfødte, % 8,4 8,0 6,0 7,0 7,2 8,1 9,2

Døde til avvenning, % 15,0 14,2 9,8 12,0 12,6 14,5 16,3

Totaldødelighet, % 22,2 21,0 15,3 18,2 18,9 21,4 24,0

Alder ved avvenning 33,6 32,8 31,1 32,8 32,8 32,5 33,6

Prosent 1. kull 38,0 38,9 46,5 37,6 37,8 38,7 41,4

Dager fra avv. til bedekning 6,4 6,3 5,1 5,4 5,6 6,3 7,4

Tomdager per kull 20,7 23,0 8,2 12,3 13,7 20,4 45,2

Omløps% 7,9 7,7 0,7 4,2 4,9 7,6 13,1

Omløps% inkl. utm. oml/ikke drekt. 12,9 12,7 3,5 8,1 9,2 12,4 19,9

Grisings% 78,9 78,9 91,2 86,4 84,9 78,7 68,4

Grisings% inkl. solgt drektig 80,0 79,9 91,2 86,8 85,7 79,7 69,7

Inngrisingsalder 358 359,9 370,0 361,6 357,8 356,7 370,3

Drektighetslengde 115,5 115,8 115,4 115,3 115,5 115,8

Tabell 3: Resultater purrker – ulike besetningstyper

2014

Gruppe Bruksbesetninger Purkeringer Foredlingsbesetninger Formeringsbesetninger

Antall besetninger 273 13 32 51

Antall årspurker per besetning 79 995 74 127

Antall kull per besetning 169 2195 149 220

Beregna avv. per årspurke 24,2 24,2 23,2 24,5

Kull per årspurke 2,12 2,17 2,17 2,17

Levendefødt per kull 13,3 13,3 12,5 12,8

Dødfødt per kull 1,1 1,1 1,3 1,2

Avvent per kull 11,4 11,2 10,7 11,4

Dødfødte av totalfødte, % 7,8 7,9 9,5 8,2

Døde til avvenning, % 14,1 15,8 14,1 11,1

Totaldødelighet, % 20,8 22,4 22,2 18,4

Alder ved avvenning 32,9 33,1 32,6 32,3

Prosent 1. kull 39,0 31,0 62,0 45,7

Dager fra avv. til bedekning 6,4 6,1 5,6 6,6

Tomdager per kull 26,3 19,9 18,4 20,2

Omløps% 7,0 8,2 6,3 9,6

Omløps% inkl. utm. oml/ikke drekt. 13,6 10,4 13,4 14,4

Grisings% 78,9 81,1 78,6 74,4

Grisings% inkl. solgt drektig 79,0 81,3 79,9 80,1

Inngrisingsalder 364,1 362,4 326,7 353,4

Drektighetslengde 115,4 115,2 117,3 115,7

Tabell 4: Landsresultater smågris

2010 2011 2012 2013 2014

Antall avdelinger 68 63 71 51 64

Antall besetninger 47 49 53 37 49

Antall smågris med tilvekst 80667 76493 88738 69127 101295

Antall avdelinger med fôrreg. 26 28 29 30 38

Antall smågriser med fôrreg. 39895 32991 42137 49037 63050

Antall smågriser per avdeling 1186 1214 1250 1355 1583

Vekt ved innsett, kg 10,4 10,4 10,1 10,5 10,7

Vekt ved avgang, kg 31,3 31,9 31,4 32,0 31,9

Daglig tilvekst, gram 493 521 504 519 521

FE per kg tilvekst 1,91 1,89 1,87 1,88 1,87

Fôrdager per smågris 44 42 42 42 41

Døde, % 1,7 2,2 1,7 1,4 1,8

Tabell 5: Landsresultater slaktegris

År 2010 2011 2012 2013 2014

Antall avdelinger 215 219 220 197 262

Antall besetninger 181 166 167 148 192

Antall slaktegris med tilvekst 213463 217304 217206 194624 271622

Antall avdelinger med fôrreg. 129 140 197 179 239

Antall slaktegriser med fôr 185972 182126 202168 185361 255351

Antall slaktegriser per avdeling 962 992 987 988 1037

Vekt ved innsett, kg 30,2 30,9 30,8 31,0 31,4

Slaktevekt, kg 80,0 80,3 79,9 76,9 79,1

Daglig tilvekst, gram 944 952 957 956 955

FE per kg tilvekst 2,74 2,76 2,73 2,71 2,74

Fôrdager per slaktegris 92 92 91 86 89

Kjøttprosent 60,7 60,8 60,9 61,0 60,5

Døde, % 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8

Kasserte, % 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3

Figur 2: Frekvenser i daglig tilvekst – slaktegris

Figur 3: Frekvenser av fôrforbruk per kilo tilvekst – slaktegris