Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prognoseforutsetningene sprakk

Markedsregulatoren setter nå sin lit til at produsentene skal levere lettere griseslakt. Øvre prisgrense legges to kilo lavere fra 5. juni i sommer. Men det kan bli aktuelt med ytterligere vektreduksjon.


Prognoseforutsetningene sprakk

Markedsregulatoren setter nå sin lit til at produsentene skal levere lettere griseslakt. Øvre prisgrense legges to kilo lavere fra 5. juni i sommer. Men det kan bli aktuelt med ytterligere vektreduksjon.

 

Salgs- og markedsutviklingen blir avgjørende for om det blir nødvendig med nye vektreduksjoner etter denne datoen. For det er ingen tvil om at forutsetningene for den siste prognosen har sprukket på flere punkter. Problemene ventes å øke utover sommeren.

 

SPREKK PÅ FLERE PUNKTER

For det første har salget sviktet i forhold til som ble forutsatt i prognosen. Resultatet etter 18 uker viser at det ble solgt 96 prosent svinekjøtt sammenliknet med det som ble solgt til samme tid i fjor. Prognosen forutsatte at salget skulle holde seg på samme nivå. Salget ligger med andre ord klart etter skjemaet.

For det andre har det ikke blitt slaktet så mye lettgris som forutsatt. Målet om å slakte 12 000 lettgriser til og med uke 19 er bare to tredjedels oppfylt. Cirka 8000 lettgriser er slaktet. Og for det tredje er purketallet høyt og veksten i seminsalget har vært større enn forutsatt. Dermed ryker tre viktige forutsetninger for prognosen. Tilførslene av svinekjøtt, den siste nøkkelfaktoren i grunnlaget for prognosene, har derimot svart til forventningene. Etter 18 uker var tilførslene fem prosent større enn til samme tid i fjor.

 

FRYSER SVINEKJØTT

Summen av dette har ført til betydelig innfrysing av svinekjøtt. Markedsbildet i uke 19 viste et overskudd på 2400 tonn.

– Vi har ikke fått det tilslaget på slakting av lett gris som vi hadde håpet. Jo mindre vi lykkes med dette og andre tiltak som settes i verk, jo mer må vi ta på slaktevektene. Nå reduserer vi grensen for øvre pris med to kilo fra 5. juni. Fra samme dato vil produsenter som reduserer sine slaktevekter få etterbetalt 10,- kroner per kilo de reduserer gjennomsnittsvektene med. Dette siste gjelder uavhengig av hvilket slakteri man leverer til. Slakteregisteret hos Statens landbruksforvaltning gjør det mulig å beregne vektreduksjonen hos hver enkelt produsent. Sammenligningsgrunnlaget er gjennomsnittsvekten for slaktegris levert fra den enkelte produsent i perioden 26. september til 13. november 2005. Vi hadde noen uker da hvor vi ikke regulerte. Gjennomsnittet av vektene fra denne perioden med gjennomsnittet av vektene fra den perioden vi nå går inn i vil danne grunnlaget for kompensasjonen, som skal utbetales etterskuddsvis, sier direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt.

 

600 KRONER FOR EKSTRA LETT GRIS

– Tror du mange vil slå til på dette?

– Ja. vi håper det. Ordningen burde være så attraktiv økonomisk at den blir brukt av de fleste.

– Blir betalingen opprettholdt på 600 kroner for de som velger å selge ekstra lett gris?

– Ja, vi holder fast på det selv om smågrisprisen ellers er redusert til 560 kroner. Jeg hører signaler om at det synes å øke interessen også for denne ordningen, sier Trygve Brandrud.

Reduksjon av slaktevektene har alltid vært det mest effektive virkemiddelet for å dempe produksjonen på kort sikt. Tiltaket har vært drevet av slakteriene på frivillig basis, og altså ikke vært en del av markedsreguleringen. Da det var overskuddsproblemer tidlig på året i fjor sviktet oppslutningen om bruk av reduserte vekter. Kjøttsamvirket ble stående nesten alene om å ta belastningen, mens andre slakterier tok med seg effekten av bedre markedsbalanse og fortsatte å premiere høye vekter.

Det slaktes for tiden ganske mye ekstra lett gris (smågris), men en ligger likevel en god del etter målet om å slakte 2000 gris i uka. Dette er et reguleringstiltak som vil gi effekt i sommermånedene, da overskuddet forventes å bli ekstra stort.

Omsetningsrådet har derfor vedtatt å kompensere tapt dekningsbidrag hos de som reduserer, både i produsentleddet og i slakterileddet. Dermed skulle det ikke finnes noen argumenter for ikke å tilpasse seg til markedssituasjonen.

Produksjon av store griser vil kunne fortsette, men også disse produsentene kan bidra ved å redusere to kilo i forhold til i fjor høst og få kompensert for dette. Det kan bli aktuelt med ytterligere vektreduksjon senere i sommer.

 

Følgende er slaktet av ekstra lett gris t.o.m. uke 19:

Mål

12000

Gilde FS

2144

Gilde HO

1048

Gilde V

1638

Gilde BS

1679

Gilde NNS

63

KLF

1215

Totalt

8187

 

Svinekjøttmarkedet per uke uke 18 (tonn):

Produksjon

40734

06/05 (%)

105

Import

1054

Salg

39398

06/05 (%)

96

Balanse

2390