Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Produksjonen øker mer enn forventet

Så langt i år har produksjonen økt mer enn det som var forventet i markedsprognosen fra januar. Per uke 16 hadde tilførslene økt med hele 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.


Produksjonen øker mer enn forventet

Så langt i år har produksjonen økt mer enn det som var forventet i markedsprognosen fra januar. Per uke 16 hadde tilførslene økt med hele 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Økningen er likevel ikke større enn at vi unngår et overskudd i år hvis slaktevektene går ned med ca. to kg. I følge Norsk Kjøtt vil dette skje fra ca. 17. mai. Kraftfôrprisen er nå litt lavere enn i fjor, og det er fortsatt god lønnsomhet i svineproduksjonen.

 

ØKENDE PRODUKSJON, SALG SOM FORVENTET

Per uke 16 var det en økning i produksjon og engrossalg av svinekjøtt på henholdsvis 7 og 2 prosent i forhold til året før. Det er prognosert en økning i produksjon og salg dette året på henholdsvis 4 og 2 prosent, men det ser altså ut til at produksjonen øker mer enn forventet. Et sprik i forhold til prognosen på 2 prosent tilsvarer 2200 tonn kjøtt. Fordelt per slaktegris tilsvarer dette 1,7 kg i redusert slaktevekt.

Seminstatistikken for hele 2003 viste en økning på ca. 5 prosent. Hittil i år er økningen i førstegangsinseminasjoner på ca. 6 prosent, med en særlig stor økning (ca. 10 %) i februar og mars.

 

LITT LAVERE KRAFTFÔRPRIS

Prisen per FEg på Format Stjerne appetitt ligger i april 2 øre under prisen på Format Kombi Fri som vi brukte i kalkylene i fjor. Fôrprisen som vises i tabellen er beregna ut i fra priser og forbruk de siste 3 månedene.

Smågrisprisen ble satt ned med 20 kr både den 29. april og 5. mars, og ligger nå på 530 kr. Det er hele 60 kroner under det den var på samme tid i fjor. Det er mer enn tre år siden sist vi hadde så lav smågrispris. I grisebørsen har vi regnet med en sesongmessig oppgang i smågrisprisen i slutten av juni, men endringen vil også være avhengig av årets jordbruksavtale.

12. april fikk vi en sesongmessig økning i svinekjøttprisen på 41 øre. Utbetalingsprisen er nå kr 20,18 (Norsk Kjøtts notering i klasse E). Når dette leses er trolig vektgrensa for makspris redusert med to kilo til 75 kg. I uke 16 lå engrosprisen på svinekjøtt to øre over målpris, etter at forskningsavgift (10 øre), kjøttkontrollavgift (49 øre) og mattilsynsavgift (50 øre) er trukket. Hittil i avtaleåret 2003/2004 ligger denne prisen tre øre under målpris. Vi vil altså klare å ta ut tilnærmet målpris for avtaleåret.

I tabellen vises priser på slakt og dette er ikke noteringspriser, men gjennomsnittspris utbetalt per kg slakt inkludert noroctillegget (hentet fra Norsk Kjøtts statistikk). Kvalitetstillegg, puljetillegg og tillegg for riktig innmelding er ikke inkludert her, men inngår når vi beregner dekningsbidrag. De gjennomsnittsprisene vi forventer framover vises med rød skrift. Av tabellen ser vi at den gjennomsnittlige utbetalte prisen på slakt de tre første månedene i år har vært nokså lik med fjoråret, men det er da verdt å merke seg at det er trukket 40 øre mindre per kg i omsetningsavgift de tre første månedene i år sammenlignet med fjoråret (nå er omsetningsavgifta på 60 øre). I fjor ble omsetningsavgifta satt ned fra 1 krone til 50 øre fra 1. april.

 

LØNNSOMHET

Vi har gjort en del endringer i kalkylen det siste året, som gjør at de beregna dekningsbidragene i år ikke er helt sammenlignbare med tallene vi beregna i fjor. I slaktegris- og kombinertproduksjon, regner vi blant annet med lavere fôrforbruk nå. I smågriskalkylen har vi fra 1. januar i år lagt inn 5 kr i KSL-tillegg på smågrisen, puljetillegg for smågris på 35 kr (1/3 av dette belastes slaktegrisprodusenten), endret omsetningskostnad (bruker nå kr 10) og økt salgs-vekt (nå 29 kg). Det er ulike ordninger i de ulike slakteriene når det gjelder puljetillegg og omsetningskostnader, og vi har forsøkt å legge oss på et gjennomsnitt. I de tre første månedene i år har dekningsbidraget per slaktegris ligget på ca. 210 kroner, i smågrisproduksjon ca. 7 100 per årspurke og i kombinert ca. 12 100 kr per årspurke. Vi har laget prognose kun t.o.m. juni, da vi må vente på ny jordbruksavtale for å kunne beregne videre fram i tid.