Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt holdbarhet er god økonomi!

Ei gjennomsnittlig norsk LY-purke fikk tre kull før utrangering i 2003. Dette er lavt sammenligna med nabolandene våre. Økonomiske beregninger viser at det vil være gunstig å øke holdbarheten utover dagens nivå.


Økt holdbarhet er god økonomi!

Ei gjennomsnittlig norsk LY-purke fikk tre kull før utrangering i 2003. Dette er lavt sammenligna med nabolandene våre. Økonomiske beregninger viser at det vil være gunstig å øke holdbarheten utover dagens nivå.

 

Strategien for utrangering er påvirka av flere rammefaktorer, som forholdet mellom prisen på ei ungpurke og verdien av et purkeslakt. For noen gjør også konsesjonsregelverket det fordelaktig å ha en høy utskifting. Dette er særnorske rammefaktorer som bidrar til at norske purker får få kull før utrangering. Likevel viser nye økonomiske beregninger at det for mange vil være fordelaktig om purkene fikk flere kull før de ble utrangert.

Superpurka 2010 skal ha i gjennomsnitt 5,5 kull før utrangering. I dette ligger det at vi vil jobbe for å utvikle et purkemateriale med sterk kropp, gode bein og gode produksjonsresultater, slik at vi i større grad kan utrangere purker på grunn av høy alder, og ikke på grunn av at de ikke lenger fungerer godt.

Økonomiske beregninger for holdbarhet ut fra dagens forhold viser også at det vil være gunstig å øke holdbarheten utover det nivået vi har i dag. Grunnlaget for beregningene er summen av alle inntektene vi har på ei purke ved et gitt antall kull minus summen av alle kostnadene, og dette er dividert med det aktuelle antallet kull. Dermed får vi et uttrykk for gjennomsnittlig nettoinntekt per kull ved utrangering etter de ulike kullnumrene.

 

INNTEKTER

I beregningene inngår kun det som skjer før avvenning. Den største inntekta blir dermed verdien av et avvent kull. Prisen per avvent gris er satt til 270 kr, og dette er ganget med antall avvente i hvert kullnummer fra In-Gris årsmelding.

Slaktevekta på purka øker litt for hvert kullnummer, og her har vi tatt utgangspunkt i danske tall og korrigert i henhold til norske slaktevekter.

Gjennomsnittlig inntekt per kull ved utrangering etter 4 kull beregnes ved å summere verdien av grisungene i kull nr. 1–4 + slakteverdien etter 4. kull, og dele dette på 4.

 

KOSTNADER

Kostnadene ved ei rekrutteringspurke er konstant. Her er det forutsatt at det kjøpes inn småpurker, og prisen på bedekningsdagen er satt til 2850 kr, basert på beregninger gjort av Gilde Vest.

Ved å bruke ei eldre purke tapes det litt avlsmessig sammenligna med ei ungpurke. Her er det lagt inn et tap kun på kullstørrelsen, og ikke tatt hensyn til at kullet også vil ha et lavere genetisk nivå. Dette tapet er summert over det aktuelle antallet kull.

Fordi purkene vokser fram til 4–5. kullet krever ei eldre purke mer vedlikeholdsfôr enn ei ungpurke. Dette ekstra fôret er lagt inn som en kostnad, og summert over flere kull.

Gjennomsnittlige kostnader ved utrangering etter 4. kull finnes ved å summere det genetiske tapet frem til 4. kull + økt vedlikeholdsbehov i kull nr. 2–4 + kostnaden med innkjøp av purka og dividere dette med 4.

 

NETTO PER KULL

Gjennomsnittlige inntekter – kostnader ved de ulike kullnumrene viser at nettoen per kull øker synlig fram til 4. kull, og er deretter relativt stabil fram til 6. kull. Heretter tipper kurva litt nedover. Dette viser at det er økonomisk gunstig å kunne øke holdbarheten noe utover det den er i dag på landsbasis.