Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ned 20 prosent for smågrisprodusentene

Vi ser en stor nedgang i lønnsomheten fra 2012 til prognosen for 2013 i smågrisproduksjonen og i satellittene. Sterk økning i fôrprisene og lave priser på smågris og slakt er hovedforklaringen.


Ned 20 prosent for smågrisprodusentene

Vi ser en stor nedgang i lønnsomheten fra 2012 til prognosen for 2013 i smågrisproduksjonen og i satellittene. Sterk økning i fôrprisene og lave priser på smågris og slakt er hovedforklaringen.

Endringer i kalkylene fra 1. juli

 Vi har gjort noen endringer i forutsetninger i kalkylene fra 1. juli. Vi regner fortsatt med 1400 slaktegris per år i slaktegriskalkylen, 80 årspurker i smågrisproduksjon og 40 årspurker i kombinertproduksjon. Det er fortsatt Format Vekst 110, Format Die Super og format Kvikk 160 som ligger til grunn for fôrprisene. Når det gjelder effektivitet i smågrisproduksjon er det 2012- resultater fra bruksbesetninger i Ingris som legges til grunn. Antall beregna avvente smågris per årspurke økes i vår kalkyle fra 23,4 til 23,9 fra 1. juli. Dødeligheten i smågrisperioden (etter avvenning) har ifølge Ingris gått noe ned, slik at antall solgte smågris per årspurke er endret fra 22,9 til 23,5. Antall solgte slaktegris per årspurke i kombinertkalkylen er oppjustert fra 22,4 til 23,0. Vi forutsetter nå 11,1 avvente smågris per kull og 2,15 kull per årspurke. Vi regner med 2,71 FEn per kg tilvekst i kombinertproduksjon ved slaktevekt på 78 kg. I slaktegrisproduksjon regner vi med 2,74 FEn ved samme slaktevekt. Ingris 2012 viste 2,73 FEn per kg tilvekst med gjennomsnittlig slaktevekt på 79,9 kg. Nytt i lønnsomhetsberegningene fra 1.1.2013 er at vi ved endret slaktevekt på +/- 1 kg beregner et endret fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. Vi har lagt inn en økning av variable kostnader som veterinær, medisin, forsikring og strø på cirka to prosent i kalkylene fra 01.07.2013. I kalkylen for satellitt i purkering regner vi fra 01.07.2013 med purkeleie på kr 3395 ved en smågrispris på 660 kr.

Priser

På grunn av overskuddet av svinekjøtt ligger svinekjøttprisen så langt i avtaleåret 1,44 kr under målpris (akkumulert per uke 21). Omsetningsavgifta er kr 1,90 per kg, ca 1 kr høyere enn den ville vært ved markedsbalanse, og planlegges økt til kr 2,10 fra 1. juli, med bakgrunn i kostnadene som har vært ved slakting av lettgris og større behov for reguleringslagring av gris. Markedssituasjonen for gris er fortsatt utfordrende og i følge Nortura er planen at engrosprisen derfor settes slik at den vil styres mot 2 kr under målpris i gjennomsnitt for avtaleåret 2013/2014. Dette innebærer at engrosprisen heves med 20 øre fra 1. juli (før denne endringen ligger svinekjøttprisen ca kr 2,25 under målpris. Det legges opp til at prisløypa blir som tidligere med en opptrapping på høsten, før prisen trappes ned fram mot jul for å sikre nok slakt til jul. Det planlegges nå ifølge Nortura med en prisøkning på 30 og 40 øre, totalt 70 øre i oktober, før prisen planlegges senket med 80 øre i midten av desember. Det er en stor økning i fôrprisene som gir kraftig utslag på lønnsomheten. Gjennomsnittsprisen for Format Vekst 110 i 1. halvår 2013 ligger hele 15 øre per fôrenhet over samme periode i 2012. For Format Die Super er forskjellen 13 øre og Format Kvikk 160 viser en økning på hele 21 øre per fôrenhet. Fra høsten av har vi regnet med en økning i fôrprisene på 8 øre per kg sammenlignet med prisen ett år tidligere. Prisøkningen er en følge av økte målpriser i årets jordbruksavtale. I tillegg kan vi ifølge Fellekjøpet Agri forvente en effekt også på proteinråvarer, med virkning fra januar 2014. Vi har antatt en effekt på 2 øre per kg. Prisen på fôr som oppgis per måned i tabellen er et veid snitt av prisen de siste tre månedene.

Kompensasjon for reduserte slaktevekter

I 1. halvår 2013 gis det kompensasjon for reduserte slaktevekter. Det gis kr 8,70 i etterbetaling per kg reduksjon i gjennomsnittsvekt sammenlignet med besetningens slaktevekt i perioden januar til november 2011. I Grisebørsen beregner vi lønnsomhet for noroc-produksjon, og henter gjennomsnittlig utbetalt pris per kg slaktevekt for noroc fra Nortura. I denne snittprisen, som vises i tabellen, inngår noroctillegget (mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene). I tillegg til denne prisen gis altså en etterbetaling i forhold til reduksjon i slaktevekta i den enkelte besetning. I perioden januar-november 2011 var gjennomsnittsvekta for noroc ifølge opplysninger fra Nortura 79,35 kg. Vi har ut i fra snittvekt per måned nå i 2013 regnet med at det i januar blir godtgjort for 2,9 kg redusert slaktevekt (godtgjørelse kr 8,70 per kg), 4,3 kg redusert slaktevekt i februar og 4,9 kg i mars osv. Godtgjørelsen for redusert slaktevekt er altså hensyntatt på denne måten i dekningsbidragsberegningene for slaktegris og kombinert produksjon. Vi har også i kalkylen fra 1.1.2013 regnet med at fôrforbruket reduseres ved redusert slaktevekt (1 kg redusert slaktevekt regner vi med fører til at gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst reduseres med 0,01 FEn).

Lønnsomheten

Til tross for at kalkylene forutsetter en effektivitetsøkning på ca 0,5 smågris per årspurke fra 1. juli 2013, ser vi en stor nedgang i lønnsomheten fra 2012 til prognosen for 2013. Dette skyldes sterk økning i fôrprisene og lave priser på smågris og slakt. Nedgangen i lønnsomhet er størst i smågrisproduksjon og i satellitter. Priser framover på smågris og slakt er usikre på grunn av markedssituasjonen. Med de forutsetningene som nå ligger inne i kalkylene, ligger det an til en nedgang i dekningsbidraget for smågrisprodusentene på cirka 20 prosent fra 2012 til 2013.