Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lysere marked enn forventet

Markedet er for øyeblikket lysere enn forventet. Per uke 10 hadde produksjonen økt med tre prosent og engrossalget med sju prosent. Hittil i år viser markedsbalansen en underdekning på 342 tonn.


Lysere marked enn forventet

Markedet er for øyeblikket lysere enn forventet. Per uke 10 hadde produksjonen økt med tre prosent og engrossalget med sju prosent. Hittil i år viser markedsbalansen en underdekning på 342 tonn.

 

Lageret av slaktet gris er redusert ned til 1600 tonn etter at det er eksportert snaut 400 tonn. Avregningsprisen på svinekjøtt er nå kr 3,33 lavere enn for et år siden.

 

UNDER 70 KILO

Markedsprognosen for 2005 (fra prognoseutvalget, januar 2005) viser en økning i produksjonen i år på tre prosent og en økning i salget på 1,6 prosent, noe som vil gi et overskudd i år på ca. 7000 tonn. I denne beregninga ligger en økning i antall slaktegris på fem prosent, ei slaktevekt på 72,5 kg, og pris kr 1,72 under målpris. I februar i år lå gjennomsnittlig slaktevekt på slaktegris i Gilde Norsk Kjøtt på bare 69,7 kg.

Semintallene for februar er forholdsvis mye lavere enn fjoråret, og løpende tre måneders gjennomsnitt ligger 4,3 % under fjoråret. Vi er imidlertid svært usikre på hvordan seminbruken har endret seg etter at holdbarheten på sæd har økt. Det vil imidlertid ta noe tid før vi kan sammenholde antall kjøpte doser med eierinseminørenes resultater fra In-Gris.

Så langt i år er det slaktet ca. 11 000 lett gris. Av disse har ca 800 blitt slaktet av de private slakteriene. Før påske ble det slaktet ca 2000 lettgris i uka.

 

PRISENDRINGER

Smågrisprisen økte med 20 kroner fra mandag 31. januar, og samtidig økte avregningsprisen på svinekjøtt med 50 øre per kg. Endringen medførte en økning i beregnet dekningsbidrag per årspurke i kombinert- og smågrisproduksjon på henholdsvis ca kr 760 og kr 500. Prisendringen førte til at dekningsbidraget per slaktegris økte med 35 kr for den grisen som er innkjøpt til en lav smågrispris (420 kr). Når det gjelder slaktegris innkjøpt til ny smågrispris (slaktegris som leveres i mai), beregner vi et dekningsbidrag på 103 kr inkludert produksjonstillegg, forutsatt uendret pris på slakt. Det vil si i underkant av dekningsbidraget i januar.

I kalkylen er det ikke regnet med noen endring i pris på slakt eller smågris i vår, men det kan komme en prisnedgang. Det diskuteres også prisendring på livdyr (purker), men er foreløpig ikke vedtatt noen endring. Det skal bli felles leveransebetingelser i Gildekonsernet fra 1. mai, og vi vil lage nye kalkyler etter hvert som endringene kommer. Følg med på Norsvins hjemmeside for nye prognoser/ kalkyler.

Omsetningsavgifta ligger fortsatt på kr 2,40. I uke 10 lå svinekjøttprisen kr 1,90 under målpris, og så langt i dette avtaleåret har den i gjennomsnitt vært kr 1,41 under målpris. Avregningsprisen per 2. april i år ligger kr 3,33 lavere enn i april 2004. I fjor på denne tida var omsetningsavgifta 60 øre. Smågrisprisen er ca. 120 kr lavere enn i fjor.

Kraftfôrprisen er i mars i år tre øre lavere per fôrenhet i forhold til samme tid i fjor. Vi benytter nå prisen på Format Stjerne Appetitt i kalkylen, og vi beregner en pris per fôrenhet ut i fra prisene de siste tre månedene.

 

ENDRINGER I KALKYLEN

Fra 1. januar i år har vi endret beregningen av rekrutteringskostnader. Tidligere beregnet vi bl.a. at det ble innkjøpt 50 % ekstra småpurker i forhold antall purker som skal skiftes ut. Nå regner vi med at det kjøpes inn 30 % ekstra. Vi har også justert prisen på småpurker slik at den er mer riktig i forhold til det fôrforbruket vi beregner på rekrutteringspurkene.

Endringene medfører at vi nå beregner lavere rekrutteringskostnader. Dette gir en økning i beregnet dekningsbidrag på ca. 300 kr.

 

DEKNINGSBIDRAGENE

Dersom vi ikke får noen endring i avregningsprisen på slakt og smågris, vil dekningsbidraget per slaktegris ligge ned mot 100 kr i mai. I smågrisproduksjon vil dekningsbidraget bli omlag 4100 kr per årspurke og i kombinert ca kr 7100. I forhold til beregnet dekningsbidrag på samme tid i fjor, betyr dette en nedgang på hele 55 % i slaktegrisproduksjon.