Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Stikkord:

Lønnsomheten sterkt ned

Vi ser stor nedgang i lønnsomheten i 2018 sammenlignet med 2017, først og fremst som følge av den store nedgangen i svinekjøtt- og smågrispris, men også som følge av økte fôrpriser og andre variable kostnader.


Av Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

Hvis vi regner prosentvis er det slaktegrisprodusentene som har hatt størst nedgang i dekningsbidrag fra 2017 til 2018, mens kombinertprodusentene har minst reduksjon ifølge våre kalkyler.

Markedet
Ved årsskiftet var reguleringslageret redusert til 2219 tonn. Produksjon og salg av svinekjøtt endte på samme nivå som i 2017. Markedsbalansen endte på et overskudd av svinekjøtt på 3119 tonn, inkludert import på 1600 tonn.

Priser
Etter prisnedgangen før jul ligger svinekjøttprisen nå ca. kr 1,50 under målpris. Det er fortsatt (15.01.2019) et trekk, smågrisbalansering, på kr 10 per smågris. Dette finansierer tiltak som Nortura har benyttet for å fjerne en del av smågrisen fra markedet. Vi har antatt i vår prognose at dette trekket opphører fra februar.

Hvis vi sammenligner fôrpriser i 2018 med 2017 (snitt for hvert av årene), ser vi at prisen på Format Vekst 110 har økt med 4 øre per FEn, mens de øvrige fôrslagene Format Laktasjon, Format Drektighet og Format Kvikk 160, har økt med hele 10-11 øre per FEn. Fôrprisøkningen slår altså særlig kraftig inn i smågrisproduksjonen og utgjør en kostnadsøkning på ca. 300 kr per årspurke.  

Ser vi på prisutviklingen fra januar 2018 til januar 2019 ser vi en reduksjon på 4 øre/FEn for Format Vekst 110, mens de øvrige fôrslagene har økt med ca. 4 øre per FEn i løpet av siste året. 

Utbetalingsprisen i 2018 inkludert Noroctillegg ble i snitt 24 kr per kg. Dette er gjennomsnittspris hentet fra Nortura, og er 70 øre lavere pris enn i 2017. Denne gjennomsnittlige utbetalingsprisen ligger ca. 30 øre under noteringsprisen i klasse S. I tillegg til denne prisen kommer puljetillegg, kvantumstillegg og kombinert-tillegg. Smågrisprisen har vært kr 660,- siden 1. oktober. Vi har regnet med uendrede priser på smågris og slakt fram til sommeren. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det ifølge
Nortura Totalmarked opp til et pris­uttak på gris om lag kr 1,20 under ­målpris for avtaleåret 2018/2019. Ved årsskiftet var avviket ca. kr -1,50, og akkumulert prisavvik kr -1,06. 

Forutsetninger i kalkylene
Det er fortsatt Ingris 2017-tall som ligger til grunn for våre kalkyler, og det betyr 26,7 beregna avvente smågris per årspurke. Når Ingris 2018-tallene er klare vil vi legge disse til grunn for lønnsomhetsberegninger i 2019. Vi forutsetter 12,3 avvente smågris per kull, 2,17 kull per årspurke, tapsprosent på 1,4 i smågrisperioden og 2,3 prosent tap i slaktegrisperioden. Vi regner dermed 26,3 solgte smågriser per årspurke i smågrisproduksjon og 25,7 solgte slaktegriser per purke i kombinertproduksjon.  I kombinertproduksjon antar vi et fôrforbruk på 2,65 FEn per kg tilvekst ved slaktevekt på 79 kg. I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,69 FEn per kg tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,8 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,84 FEn per kg tilvekst.  Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger. 

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 1820 fra 1. januar 2019, når produksjonen er 26,3 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 4003 kr ved smågrispris på 660 kr. 

Lønnsomheten
Vi ser en stor nedgang i lønnsomheten i 2018 sammenlignet med 2017, først og fremst som følge av den store nedgangen i svinekjøtt- og smågrispris, men også som følge av økte fôrpriser og økning i andre variable kostnader. Hvis vi regner prosentvis er det slaktegrisprodusentene som har hatt størst nedgang i dekningsbidrag fra 2017 til 2018, mens kombinertprodusentene har minst reduksjon ifølge våre kalkyler. I fjerde kvartal 2018 falt dekningsbidraget til under 7000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, noe som ikke har skjedd siden 2009. Hvis vi sammenligner 2018 med 2015, som var et rekordår i alle produksjonene, så er det satellittene som har hatt aller størst prosentvis nedgang, mens kombinertprodusentene har hatt minst nedgang i dekningsbidraget. 

Vår prognose viser en kraftig reduksjon i lønnsomheten for kombinertprodusentene i første halvår av 2019, der dekningsbidraget går ned mot kr 13 000 per årspurke dersom den lave prisen på svinekjøtt vedvarer og fôrprisene øker med ca. to øre per FEn per måned. Prognosen for 1. halvår viser dekningsbidraget per slaktegris på ca. kr. 200, d.v.s. om lag som gjennomsnittet i 2018. 

Håp om bedring
Med utviklingen vi har sett siste halvår for semintallene og tiltak som kommer med utkjøp av purker, er det håp om bedre markedsbalanse og prisøkninger som kan gi en lønnsomhetsforbedring i 2. halvår 2019. 

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer Noroctillegget. Pulje­tillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantums­tillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.