Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lønnsomheten på veg opp

Det lysner smått om senn for svineprodusentene. Økning i priser og slaktevekter gjør at lønnsomheten øker både i slaktegris-, smågris- og kombinertproduksjon.


Lønnsomheten på veg opp

Det lysner smått om senn for svineprodusentene. Økning i priser og slaktevekter gjør at lønnsomheten øker både i slaktegris-, smågris- og kombinertproduksjon.

 

Vi har nå gått over til å regne med priser på noroc, og har også gjort andre endringer i forutsetningene som gjør at de beregna dekningsbidragene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Overgangen til noroc utgjør et pluss i dekningsbidraget vi beregner på ca. 640 kr per årspurke i kombinert produksjon, ca. 230 kr i smågrisproduksjon og 15 kr per slaktegris. Endringer i puljetilleggene virker også positivt på vår kombinert- og smågriskalkyle. Alle de endringene vi har gjort i år med overgang til noroc, nye tilleggsytelser mm (endringene er nærmere omtalt senere i artikkelen), utgjør til sammen et pluss i kombinert- og smågriskalkylen på henholdsvis ca 1100 kr og 450 kr. Endringene gir derimot ikke noe særlig utslag på slaktegriskalkylen. Overgangen til noroc utgjør her sammen med nye tilleggsytelser på slakt et pluss på ca 45 kr, men vi regner samtidig nå med at slaktegrisprodusenten betaler 50 kr mer for smågrisen (endret omsetningskostnad i vår kalkyle pluss økt pristillegg).

 

MARKEDET

Prognoseutvalget har justert markedsprognosen for 2005 og laget ny for 2006. For gris vises et markedsoverskudd på bare 1000 tonn for i år. Bak dette tallet ligger en nedgang i produksjonen på 2,3% og en økning i engrossalget på 1,5% for hele året sett under ett. Salget forutsetter at prisen ligger kr 1,60 under målpris ut året. Bak produksjonen ligger økte slaktevekter, med gjennomsnittlig slaktevekt på 75 kg i høstmånedene. Ut året forventes det at antall slaktegris går ned med 5%.

Så langt i år (uke 21) viser produksjonen en nedgang på 1%, mens salget har økt med 4%. Det er eksportert 903 tonn, og reguleringslageret er nå nede på 821 tonn mot 2250 tonn på samme tid i fjor. På kort sikt er det derfor en viss spenning rundt ferskvaresituasjonen ved årets grillsesong.

Prognosen for 2006 viser et overskudd på ca 5000 tonn for svinekjøtt. Her er det gått ut fra 5,9% økt produksjonsvolum og 2% vekst i salget. Bak økningen i salget ligger en pris som ligger kr 1,60 under dagens målpris. NILF har beregnet at dersom målprisen tas ut, ville salget ha blitt 2,3% lavere. Prognosen innehar selvfølgelig stor usikkerhet, da vi kun kjenner semintallene bak slaktegrisen som vil bli slaktet i januar. Prognoseutvalget har gått ut fra 1% effektivitetsøkning og at antall slakt i 2006 vil øke med 3%. Den øvrige økningen i volumet skyldes noe økte slaktevekter, med 74,1 kg i snitt for 2006. Med en eksportkvote på 3500 tonn vil det meste av overskuddet være fjernet.

 

PRISER

Norsk Kjøtt økte noteringsprisen for svinekjøtt med 52 øre per kg og smågrisprisen med 30 kroner fra 6. juni. Prisøkningen kom som et resultat av en tilsvarende økning i engrosprisen. Etter økningen ligger prisen ca kr 1,60 under målpris. Vektgrensa for høyeste pris på slaktegris økte fra 73 til 75 kg fra 23. mai. Trolig blir det en ny økning i vektgrensa fra ca 1. august. Det er samtidig forventet en nedgang i omsetningsavgift på 50 øre per kg fra 1. juli. Slik som markedet nå ser ut, regner vi med at det også kan bli ytterligere nedgang i omsetningsavgifta tidlig på høsten. Forventningen om prisøkning på slakt gjør at vi også har lagt inn en prisøkning på smågris i grisebørsen.

 

STORE ENDRINGER I FORUTSETNINGER I KALKYLENE

Vi har nå gått over til å regne med priser på Noroc i kalkylene. Dette gir en høyere pris på slakt (ca 0,20 kr høyere pris per kg i forhold til tidligere), og vi har også justert opp antall avvente per årspurke i kombinert- og smågriskalkylen, da norockull ligger over gjennomsnittet for alle kull i In-Gris. Vi har endret antall semindoser per kull slik at vi nå beregner lavere bedekningskostnader. Vi har også oppjustert det beregna fôrforbruket til drektige purker og rekrutteringspurker og endret omsetningskostnadene på smågris, slik at vi nå regner med at kjøper betaler kr 20 i frakt og omsetningskostnader per smågris, mens selger trekkes kr 10. Vi har beregnet dekningsbidrag på nytt fra 1/1 i år med disse forutsetningene.

Fra 2. mai ble det like leveringsbetingelser i hele Gilde-konsernet. De nye betingelsene får stort utslag på våre kalkyler. Tidligere regnet vi med et tillegg per kg kjøtt på kr 0,63 (rett innmelding og puljetillegg). Nå regner vi med en tilleggsytelse på kr 0,40 som Gilde gir på all gris og puljetillegg på kr 50 per gris (ca 0,70 per kg). Dette gir et pristillegg på ca 1,10 kr per kg. Mens vi tidligere regnet med et puljetillegg på kr 40 per smågris (halvparten belastet kjøper), regner vi nå med et tillegg på 50 kr på all smågris pluss puljetillegg på kr 10. Dette gjør at vi nå regner med at slaktegrisprodusenten betaler 40 kr mer for smågrisen i forhold til tidligere.

Det ble ikke vesentlige endringer i jordbruksavtalen som påvirker lønnsomheten. Bunnfradraget ble redusert til 5000 kr, og dette er lagt inn fra 1. juli. Fra samme tidspunkt har vi også lagt inn en effektivitetsøkning i forhold til økningen vi ser av resultatene i In-Gris.

 

LØNNSOMHETEN

Med de nye betingelsene og forutsetningene i kalkylen beregner vi i mai et dekningsbidrag på ca kr 140 per slaktegris. I smågrisproduksjon ligger dekningsbidraget på ca kr 4600 og i kombinert på vel 9000 kr. Med priser og vekter som angitt i tabellen vil dekningsbidragene øke til henholdsvis 219 kr, 6781 kr og 11 048 kr i august. Dette forutsetter bl.a. at omsetningsavgifta går ned fra 1. juli og at vi får en økning i smågrisprisen.

Endringene som er gjort i kalkylen, bl.a. med overgang til å regne med noroc, gjør at dekningsbidragene vi beregner fra 1/1 2005 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.