Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Liberalisering og biologi

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.


Liberalisering og biologi

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.

Regjeringen har lagt fram melding om globalisering og handel som nå er til behandling i Stortinget. I meldingen går det fram at regjeringen vil arbeide for en friere handel, også med landbruksvarer.

Resultatet av dette vil være økt liberalisering med betydelige reduksjoner i tollvernet som følge av framtidige internasjonale avtaler. Selv om dette er ett ledd i å sikre Norge adgang til eksportmarked for andre produkter, så er det ingen tvil om at det fra dagens regjering er en iboende tro på at liberalisering av handelen er veien til lykken. En kan jo spørre seg om hvilken lykke, når en ser hvordan situasjonen er for landbruket i de fleste land som har gjennomført frihandel som system.

Hvis vi holder oss til svineproduksjonen, så har det over tid vært få land bortsett fra i Norge at svineproduksjonen ikke har gått med store økonomisk tap. I flere europeiske land er det for tiden mange svineprodusenter som går konkurs, og mange karakteriserer situasjonen som en katastrofe. En kan da undres over hvorfor en fra norsk hold streber etter å risikere å komme opp i samme situasjon. Men det er vel så at ideologien gjør en blind. Vinneren i dette spillet er de store kjedene, og den store taperen er bonden, samt den nasjonale og globale matproduksjonen.

Det er imidlertid viktig å ta inn over seg at dette på sikt også kan komme til å bety svekket tollvern for norsk landbruk, hvis en ikke står opp og jobber målrettet for å unngå det. I tillegg til politisk påvirkning er det derfor viktig å jobbe for å styrke svineproduksjonens konkurransekraft med økt effektivitet og kvalitet gjennom hele verdikjeden fra genetikk til marked. Økt fokus på faglige dyktighet er veien å gå om vi ønsker økt konkurransekraft for å møte framtida.

Liberalisering av biologi ved fri flyt av genetikk over landegrensene lar seg ikke forene med en langsiktig og bærekraftig robust utvikling. Gang på gang ser en at resultatet av dette bidrar til å spre nye dyre og plantesjukdommer mellom land, med store økonomiske tap for den som blir råket. Konsekvensene av økt risiko, introduksjon og spredning av husdyr og plantesjukdommer er en av de største utfordringene i dag for å sikre stabil genetisk utvikling av plante- og dyrematerialet.

For Norsvin som utvikler og leverandør av avlsmateriale til et global marked, er en stabil og god helsestatus et av de største fortrinn vi har. Det er derfor svært viktig at vi hegner om vår helsestatus og utvikler den videre. Fra Norsvins side vil det derfor bli økt oppmerksomhet og økt satsing for å sikre og utvikle norsk svinehelse i de nærmeste årene.

Olav Eik-Nes