Publisert: 25.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hardt økonomisk press

Svikt i livdyrsalget, økte fôrkostnader og reduserte inntekter fra markedet i USA skapte en svært utfordrende likviditetssituasjon for Norsvin i fjor høst.


Hardt økonomisk press

Svikt i livdyrsalget, økte fôrkostnader og reduserte inntekter fra markedet i USA skapte en svært utfordrende likviditetssituasjon for Norsvin i fjor høst.

Selskapet måtte gå til banken og be om mer penger. I tillegg ble Norsvins kostnader og aktivitetsnivå i 2013 redusert med 10 millioner kroner. En utredning om mulige nye partnere i USA med tanke på samarbeid/medeierskap i Norsvins datterselskap i USA (NUSA) blir nå presentert for styret i Norsvin før 1. juni i sommer.

– Det var kraftig storm i fjor høst. Seilene revnet og skuta tok inn vann. Men vi har greid å gjenvinne styringsfarten og fått ny vind i seilene. Da er det godt at vi har helt klart for oss hvor målet for reisen er, sa styreleder Willy Finnbakk i sin kommentar til fjorårsresultatet.

Økonomisjef Jørn Jørgensen i Norsvin sa at lånene til NUSA ved siste årsskifte beløp seg til 77 millioner kroner samlet, en økning på 22 millioner i 2012.

Spørsmålet om nedskrivning har vært vurdert, men grundige vurderinger av verdiberegninger og prognoser som er lagd førte til at dette ikke ble gjort.

Morselskapet i Norsvin, Norsvin SA, hadde et positivt resultat før skatt på 10,3 millioner i 2012, en million kroner bedre enn i 2011. Men for Norsvinkonsernet, hvor blant annet datterselskaper i USA og andre markeder er tatt inn, ble resultatet før skatt negativt med 11,5 millioner for 2012, mot en pluss på 3,6 millioner kroner året før. Det var her blant annet en negativ finanspost på seks millioner knyttet til valuta på lånet i USA.

Norsvins morselskap hadde samlete driftskostnader på 121 millioner kroner i 2012, mens Norsvinkonsernets samlete driftskostnader var 257 millioner kroner i fjor.

Den akutte likviditetsutfordringen som dette skapte på slutten av fjoråret ble løst av tiltakene som er nevnt innledningsvis. Men når Norsvin retter blikket framover vil det fortsatt ta noen år før inntektsstrømmen vil gi positive tall fra USA. De store selskapene NUSA har avtaler med har så store produksjonssystemer at det går noen år før den norske genetikken genererer en royaltystrøm tilbake til Norsvin som virkelig monner.

Basert på grundige analyser utført med ekstern hjelp, er det lagd nye og detaljerte forretningsplaner for USA-markedet. De danner nå plattformen for en tett dialog om veien videre på kort og lang sikt mellom Norsvin, samarbeidspartnerne i Norsvin International, banker og andre interessenter.