Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Stikkord:

Grenseverdiene er faglig begrunnet

I forrige utgave av Svin fremkommer det påstander om at Norge har høyere grenseverdier for mykotoksiner enn i EU. Mattilsynet mener dette kan være misvisende, og egnet til å skape unødvendig usikkerhet i svinenæringen.


av Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver planter, Mattilsynet

I Norge har vi lavere anbefalt grense for deoksynivalenol (DON) i fôr til norske griser (0,5 mg/kg) enn i EU (0,9 mg/kg), men samme grense for T-2-toksin og HT-2-toksin. Disse mykotoksinene regnes for å være de viktigste og mest vanlige i fôr i Norge. Mattilsynet har også lavere anbefalt grense for fumonisiner og okratoksin til gris enn EU. For zearalenon (ZEN) har Norge høyere grenseverdi til smågris og ungpurker (0,25 mot 0,1 mg/kg), men samme grenseverdi til andre purker og slaktegris.

Vi vurderer at det har vært behov for å gjøre egne vurderinger av tilgjengelige toksisitetsdata og norske forekomstdata som grunnlag for norske anbefalte grenser for de mykotoksinene hvor det ikke finnes absolutte grenser i lovverket (kun aflatoksin). VKM kom i 2013 med en risikovurdering av mykotoksiner i norsk korn, og denne er lagt til grunn for Veterinærinstituttet sine anbefalinger for mykotoksiner i fôrvarer i Norge. I tillegg er det foretatt litteratursøk for å få med nyere vitenskapelig kunnskap.

Mattilsynet følger anbefalinger fra Veterinærinstituttet som er vår kunnskapsstøtte i slike saker, om grenseverdier for mykotoksiner. I Veterinærinstituttets vurdering som er vedlagt Mattilsynets veileder «Anbefalte grenseverdier for sopp og mykotoksiner i fôrvarer», som nevnes i forrige utgave av «Svin», er det vist til at et nivå for zearalenon til gris anses «fornuftig og praktisk». Fra Veterinærinstituttets side ligger det et faglig skjønn bak denne formuleringen. Mattilsynet understreker at det vektlegges at nivåene skal være trygge med tanke på dyrehelse, og at rådene er faglig begrunnet. Vi har derfor endret ordlyden i veilederen slik at det fremgår klart at grenseverdiene er faglig begrunnet.

I en risikovurdering fra EFSA oppsummeres kunnskap og resultater av fôringsforsøk med zeralenone til gris. Nøkkelstudien er fortsatt den som også inngikk i vurderingen til VKM (2013), der nivåer på 0,22 mg ZEN/kg fôr til unge purker ikke har vist noen negativ helseeffekt, mens 0,42 mg/kg viste å ha en østrogenlignende effekt (økt uterusvekt og rød/svullen vulva).

Det kan altså ikke vitenskapelig dokumenteres at de anbefalte grenseverdiene vi har for ZEN i Norge kan ha negativ dyrehelse effekt.

Mattilsynet foretar overvåking og kartleggingsprøver av mykotoksiner i fôr, og prøvene analyseres og vurderes av Veterinærinstituttet. Resultatene for 2017 viste blant annet at innholdet av zearalenon var under anbefalt nivå i fôr, både i henhold til grenseverdier i Norge og EU.