Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gode tider gir gode dekningsbidrag

Fôrprisene går opp. Sjøl om det brukes mye norske kornråvarer i svinefôret, merker også svineprodusentene at råvareprisene på verdensmarkedet stiger. Godt salg av svinekjøtt, målprisuttak, lav omsetningsavgift og høye slaktevekter gir imidlertid hyggelige dekningsbidrag likevel.


Gode tider gir gode dekningsbidrag

Fôrprisene går opp. Sjøl om det brukes mye norske kornråvarer i svinefôret, merker også svineprodusentene at råvareprisene på verdensmarkedet stiger. Godt salg av svinekjøtt, målprisuttak, lav omsetningsavgift og høye slaktevekter gir imidlertid hyggelige dekningsbidrag likevel.

 

Fôrprisene øker

I kalkylene er det lagt inn at noteringsprisen på smågris gikk ned med 60 kr i løpet av september. Videre har vi regnet med at prisen på slakt øker med ca kr 1,30 i slutten av oktober, mens vi vil få den vanlige pris- og vektnedtrappingen i desember. Før prisoppgangen i oktober ligger engrosprisen likt med målpris og per uke 39 er akkumulert pris så langt i avtaleåret kr 0,13 over målpris. Omsetningsavgifta her vært på 75 øre siden 2. juli. Vi har ikke regnet med noen endring i omsetningsavgifta i vår prognose fram mot jul, men det kan kanskje være aktuelt med en nedgang i avgifta i forhold til dagens markedssituasjon.

Vi opplever nå en økning i fôrprisene i forhold til fjoråret. Målprisen på fôrkorn økte med 3 øre per kg i år, men som følge av fusjonen mellom Felleskjøpet Trondheim og FKØV og varslet nedgang i kraftfôrprisene som følge av dette, hadde vi tidligere i år forventninger om at årets kraftfôrpriser ville ligge under fjoråret. I juli/august i år var prisen på Format Norm 7 øre per FE lavere enn på samme tid i 2006. De høye råvareprisene på verdensmarkedet, ser imidlertid nå ut til å få konsekvenser også for kraftfôrprisene i Norge. Prisene på Format Norm, Die og Kvikk, som ligger til grunn for våre kalkyler, ligger i oktober i år 7 – 9 øre per FEn over fjoråret. Fôrprisen som oppgis i tabellen her er en vektet pris på Format Norm ut i fra priser de tre siste månedene.

 

Lønnsomhet langt over 2006

Til tross for økte fôrpriser, beregner vi at dekningsbidraget i høst vil øke til nærmere 300 kr per slaktegris i november. I samme måned beregner vi et dekningsbidrag på 10 323 kr per årspurke i kombinert og 19 739 kr i kombinert produksjon. Etterbetaling er ikke inkludert i beregning av dekningsbidragene. Med våre prognoser for resten av året, beregner vi gjennomsnittlig dekningsbidrag i år som er henholdsvis 40 % og 70 % over fjoråret for kombinert- og smågrisproduksjon. I slaktegrisproduksjon ligger dekningsbidraget i år an til å bli mer enn det dobbelte av hva vi beregnet i fjor.

 

Økte tilleggsytelser bidrar

Som nevnt i Grisebørsen i Svin nr 6, er den gode lønnsomheten vi nå beregner sammenlignet med tidligere år, ikke bare et resultat av at markedssituasjonen gir rom for målprisuttak, lav omsetningsavgift og høyere slaktevekter. Lønnsomhetsforbedringen skyldes også en kraftig økning i tilleggsytelser. I starten av 2006 beregnet vi at salgsverdi for en smågris på 29 kg lå 50 kr over noteringsprisen (med vekt-tillegg 40 kr, puljetillegg 10 kr, noroctillegg 10 kr og omsetningskostnad 10 kr). I dag beregner vi en tilsvarende salgsverdi 198 kr over dagens noteringspris. Økningen består av et «Norturatillegg » på 130 kr, vekttillegget har økt med 2 kr per kg og vi regner nå med 20 kr i puljetillegg. I sum øker dette dekningsbidraget med ca 3300 kr per årspurke i smågrisproduksjon. I kombinertproduksjon utgjør Norturatillegget på kr 130 per gris ca kr 1,40 per kg slakt, eller ca kr 2400 per årspurke.

 

 

Sentrale produksjonsresultater for svineproduksjon

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Antall purker per besetning

44

46

50

55

61

73

Smågriser per purke per år

21,6

21,6

22,0

22,5

22,7

22,7

Antall kull per årspurke

2,13

2,13

2,14

2,14

2,15

2,15

[Kilde: In-gris’ årssatistikk 2006]