Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrprisene hogger ned dekningsbidragene

Uten prisøkning på slaktet, vil dekningsbidraget per slaktegris reduseres til ca 150 kr i mai/juni. Dekningsbidraget første halvår vil dermed ligge ca 100 kr lavere enn gjennomsnittet i 2007. Økte fôrpriser siste året hogger ned dekningsbidragene.


Fôrprisene hogger ned dekningsbidragene

Uten prisøkning på slaktet, vil dekningsbidraget per slaktegris reduseres til ca 150 kr i mai/juni. Dekningsbidraget første halvår vil dermed ligge ca 100 kr lavere enn gjennomsnittet i 2007. Økte fôrpriser siste året hogger ned dekningsbidragene.

 

Men bildet er ikke helsvart. Økte tilleggsytelser og nåværende smågrispris gir likevel for første halvår et dekningsbidrag per årspurke i smågrisproduksjon som ligger ca 2000 kroner høyere enn snittet for 2007.

 

Markedet

Etterspørselen etter svinekjøtt er fortsatt stor. Hittil i år der siste uke er uke 17, har svinekjøttsalget økt med fem prosent i forhold til samme periode i fjor. Produksjonen har økt med hele 10 %. Etter import av 1122 tonn har vi en positiv markedsbalanse på 361 tonn og det er nå opparbeidet et reguleringslager på 537 tonn foran grillsesongen. Ferskvaredekningen har de siste fem ukene ligget på 80 – 100 %.

 Norsvins salg av svinesæd viser en økning i forhold til i fjor. Hittil i år, der siste måned er mars, er det solgt 3,6 prosent flere sæddoser sammenlignet med første kvartal 2007. Vi har nå semintall over hele perioden som gir slakt i 2008. Disse viser 0,6 prosent økning. Det er verdt å merke seg at markedsprognosen for 2008 som ble satt opp i mars har gått ut fra samme antall bedekninger som året før og denne prognosen viser et underskudd på 4500 tonn svinekjøtt.

I forutsetningene er det gått ut fra 2,0 kg høyere slaktevekt på gris enn i 2007. Med uendret antall bedekninger, og en effektivitetsøkning på 0,5 prosent, er det gått ut fra at antall slaktegris vil øke med tre prosent i løpet av året. Med økte vekter gir dette en volumvekst på fem prosent, og en regner med en salgsvekst på tre prosent. Den samme prognosen viser et underskudd på storfe og sau/lam på henholdsvis 8600 tonn og 2800 tonn.

 

Priser

Engrosprisen ligger nå 33 øre under målprisen. Akkumulert for avtaleåret 2007/2008 ligger vi nå ni øre over målpris. Vi fikk en prisnedgang på 52 øre per kg på slaktevekter over 85 kg fra 10. mars, og en ny prisnedgang på 22 øre for alle vektklasser fra 14. april. Sistnevnte nedgang skyldtes hovedsakelig økte lønnskostnader og dermed økte slaktekostnader. Som følge av økt pristrekk på vekter over 85 kg regner vi med noe nedgang i gjennomsnittsvekta på slaktegrisen.

Vi har videre lagt til grunn stabile priser på smågris og slakt framover til og med juni, men ved en målprisøkning ved jordbruksavtalen kan det kanskje bli aktuelt med en justering av priser før det nye avtaleåret starter. Smågrisprisen økte med 20 kr fra 28. januar, og dette var med bakgrunn i forventet avregningspris på slakt i april. Men prisen på slakt har altså foreløpig ikke økt, og vår prognose viser dermed redusert lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen.

Vi ser fortsatt en økning i kraftfôrprisene. Per mai ligger fôrenhetsprisen på de fôrslagene vi regner med i kalkylene (Format Norm, Die Super og Kvikk) ca 25 øre per fôrenhet over mai måned i 2007.

En vesentlig endring som er tatt inn i kalkylene er de nye tilleggsytelsene og årsbonus som Nortura har innført fra 10. mars. I vår kalkyle har dette medført følgende endringer:

Kombinert produksjon: økning i puljetillegg fra 50 til 70 kr per gris, redusert kombitillegg fra 130 til 110 kr per gris, årsbonus på 20 kr pr gris (netto +20 kr). Smågrisproduksjon: Puljetillegget økt fra 20 til 30 kr, årsbonus på 40 kr per gris, redusert pristillegg på smågris fra 130 til 110 kr (netto +30 kr). Slaktegrisproduksjon: Puljetillegget på innkjøpt smågris økt fra 20 til 30 kr per gris, puljetillegg på slakt økt fra 50 til 70 kr (netto + 10 kr).

 

Lønnsomheten

Dersom det ikke blir noen prisøkning på slakt, vil dekningsbidraget per slaktegris i juni komme ned i ca 150 kr per gris i følge våre beregninger. I smågrisproduksjon vil dekningsbidraget ligge på ca 11 600 kr per årspurke, og i kombinert produksjon i overkant av 16 000 per årspurke. De nye tilleggsytelsene og årsbonusen som er innført, og som fra 10. mars er lagt inn i vår kalkyle med satsene nevnt ovenfor, medfører en økning i dekningsbidraget på kr 10 per slaktegris, ca 660 per årspurke i smågrisproduksjon, og 472 kr per purke i kombinert produksjon.

Økningen i fôrpriser som har vært det siste året reduserer lønnsomheten med ca 60 kr per slaktegris, 660 kr per årspurke i smågrisproduksjon og nærmere 2000 kr per årspurke i kombinert produksjon.