Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fatland og Mørk Eek

Fatland ønsker å imøtegå det som er referert på side 8 i siste Svin, angående en sak mellom Landbruksdirektoratet og svineprodusent Ove Henrik Mørk Eek.


Fatland og Mørk Eek

Fatland ønsker å imøtegå det som er referert på side 8 i siste Svin, angående en sak mellom Landbruksdirektoratet og svineprodusent Ove Henrik Mørk Eek.

I artikkelen refereres det fra dommen, der det står: «..retten finner det meget spesielt at selskapet gjennom flere år har utstedt fakturaer til tre smågrisprodusenter som ikke kan gjenfinnes i regnskapene til verken Fatland eller smågrisprodusentene…».

Vi beklager også at vi ikke ble spurt før denne artikkelen kom på trykk i Svin, da kunne den feilaktige informasjonen ha blitt rettet.

De svineprodusentene som var omtalt i retten er leverandører av slakt til Fatland, og de omsetter livdyr mellom besetningene. Ved livdyromsetning der Fatland skal fakturere smågris eller livpurker, for så å avregne disse til den som har levert, er en daglig rutine i Fatland. Det er det sikkert i alle store slakterier i Norge. Livdyromsetningen skjer ved at produsentene flytter dyra selv, og sender inn et faktura- og avregningsgrunnlag til slakteriet. Det andre alternativet er når en av våre livdyrtransportører henter og leverer livdyra, da er det normale at han lager dokumentasjonen.

De som sitter og gjør kontorarbeidet hos Fatland bruker den dokumentasjonen de får for å lage en faktura og avregning, og alt registreres i regnskapet automatisk.

Dommen som det refereres fra er anket av Mørk Eek, og er ikke rettskraftig. Den dokumentasjonen som retten har lest som fakturaer fra Fatland, er etter det vi har fått opplyst fra Mørt Eek intern dokumentasjon for å vise dyreflyt mellom besetningene. En driftsleder i besetningen hadde laget en excel-mal med Fatland logo der antall dyr, vekt og verdi ble lagt inn før dokumentet ble skrevet ut og lagret i en perm i besetningen. Retten har konkludert med at dette er fakturaer utstedt av Fatland. Fatland hadde ingen kunnskap om dette, og dette ble også opplyst i Tingretten fra vår slakterisjef. Dette er også opplyst i prosesskriv fra Mørk Eek.

Fatland er ikke part i denne saken, og har respekt for at Lagmannsretten skal få behandle dette når saken kommer opp. Men vi ønsker ikke å la en feilaktig informasjon leve til da.

Det er feil at Fatland har utstedt fakturaer som ikke kan gjenfinnes i regnskapet, og vi beklager å ha blitt dratt inn i saken på denne måten.

Terje Wester

konsernsjef Fatland AS