Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre ansatte, færre anlegg og færre produkter

Nortura har ambisjon om å redusere 300 av 820 årsverk innen personal, økonomi, IKT, driftstøtte, markedsadministrasjon, samfunnskontakt og medlemsarbeid.


Færre ansatte, færre anlegg og færre produkter

Nortura har ambisjon om å redusere 300 av 820 årsverk innen personal, økonomi, IKT, driftstøtte, markedsadministrasjon, samfunnskontakt og medlemsarbeid.

– Nå vet vi hva målet er i denne første bølgen av tiltak. Fram til midten av oktober skal vi jobbe fram en organisering, bemanning og geografisk plassering som er mest hensiktsmessige for å få en sunn økonomi og en framtidsrettet egg- og kjøttindustri i Norge, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura. Kostnadsnivået skal tilpasses inntektene, og overkapasiteten skal fjernes ved å ha færre medarbeidere, færre fabrikker, færre produkter. Konsernet ser på alle deler av organisasjonen for å forenkle, forsterke og forandre der det er påkrevet.

Strukturendringer

Strukturendringer som vurderes både på kort og lang sikt: All aktivitet ved fabrikkene i Haugesund, Sortland og Ålesund vil bli vurdert flyttet til andre Norturafabrikker med ledig produksjonskapasitet. 240 medarbeidere kan bli berørt. Deler av fjørfeforedlingen vurderes flyttet fra Nortura Hå til Nortura Hærland. 25 medarbeidere kan bli berørt. Samtidig ser vi på all slakte- og skjæreaktivitet i Sør-Norge for å spesialisere og effektivisere alle linjer, herunder å avvikle dem. Dette omfatter fabrikkene Egersund, Forus, Førde, Gol, Otta, Rendalen, Rudshøgda, Sandeid, Sarpsborg og Tønsberg uten at vi kan konkretisere hva resultatet av vurderingen blir.

– Vi har en betydelig overkapasitet og en kompleks fabrikkstruktur vi må se i sammenheng. Målet er å redusere antall linjer og fylle opp kapasiteten på gjenværende fabrikker. Vi følger en systematisk plan for å prioritere de tiltakene vi er nødt til å gjennomføre, og dette er første bølge. Utfordringene er store, men ikke uoverkommelige. Jeg opplever at både eiere og medarbeidere ser alvoret i situasjonen og er konstruktive i prosessen for å få Nortura på fote igjen, sier konsernsjefen.

Fusjoneres inn

I løpet av året vil følgende datterselskapet bli innfusjonert inn i morselskapet Nortura SA. Krav om kostnadskutt og bedre lønnsomhet gjelder også disse: • Terina AS • Eldhus AS • Nortura Hærland AS • Hærland Catering AS • Samvirkekylling AS • Norsk Kjøtt Eiendom AS

 

Her er tallene

Driftsinntektene i 2. tertial ble på 5,5 milliarder kroner, og er på tilsvarende nivå som i 2008. Driftsresultatet er på 51 mill kroner.

Iverksatte tiltak har så langt gitt en positiv effekt på 168 mill.kr. Årseffekten blir på minimum 520 mill.kr.

I 2. tertial er det kostnadsført 100 mill.kr i omstillingskostnader, noe som gjør at EBITDA uten engangseffekter er på nivå med fjoråret med 310 mill. kr. I 2. tertial er den fallende markedsandelen i forhold til kjedenes egne varemerker stabilisert, og Nortura har delvis tatt tilbake markedsandeler. Dette gir fortsatt press på marginene.

– Markedsandelen vår er stabilisert og det er positivt, men vi kan ikke fortsette å produsere kvalitetsvarer som Gilde, Prior og Økologiske Norgården med tap. Derfor tar vi hånd om egne kostnader for å motvirke lavere inntjening. Vi ser også på hvordan vi kan posisjonere oss mer markant mot dagligvarehandelens egne varemerker, samt utvide egenkapitalen for å orientere konsernet mot framtida, sier konsernsjef Geir Olav Opheim.

 

Fakta om Nortura SA:

• Norges største private aktør innen kjøtt- og eggproduksjon • Har 2000 produkter samlet under landets fremste merkevarer: Gilde, Prior, Eldshus, Thulefjord, Terina og Alfathi • Omsetter for 17 milliarder og investerer årlig for 800 millioner kroner • 6500 medarbeidere som arbeider ved 39 fabrikker i hele Norge • Eid av 28 100 aktive kjøtt- og eggprodusenter organisert som et samvirke