Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et enkelt nyttårsforsett for bedre økonomi


Et enkelt nyttårsforsett for bedre økonomi

Ett enkelt tiltak kan gi deg mye bedre nytte av regnskapet – ta opp driftsstatus ved årsskiftet! Dersom du skal få et riktig bilde av det økonomiske resultatet i svineproduksjonen det siste året er det viktig med en nøyaktig status. Det er ingen kjempejobb å beregne dekningsbidraget per årspurke ut fra regnskapet, men nøyaktig status er viktig for at beregningen skal bli rett. Dette gjelder både dyrestatus og fôrmengde.

Skatteregnskapet er ikke nok

Skatteregnskapet krever kun en grovinndeling av dyra etter alder. For å få et mer nøyaktig bilde av besetningens verdi, må dyra registreres i flere vektgrupper. Et skjema med enkle retningslinjer for dette finnes på www.norsvin.no under Fag – Økonomi. Norsvin og Nortura utarbeider også for hvert årsskifte anbefalte verdier for bruk i driftsregnskap. Disse er å finne på samme nettsted, og nye verdier legges ut rett etter årsskiftet. For de som bruker hele In-Gris web er driftsstatus på dyr og fôr en del av den ordinære registreringen.

Videreutdanning for svineprodusenter som vil mer

I Nord-Trøndelag jobbes det nå med å utvikle et videreutdanningsstudium i svineproduksjon. Dette er et samarbeid mellom Nortura, Norsvin, Mære Landbruksskole og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det blir et samlingsbasert studium med tre samlinger over totalt ett år. Mellom samlingene skal studentene jobbe med forskjellige utfordringer og konkrete oppgaver på egen gård. Studiet planlegges med oppstart i oktober 2009. Målgruppen for studiet er svineprodusenter som allerede har fullført eller deltar på Norsvinskolen. Bruk av regnskapet for analyse og videre planlegging vil være et sentralt tema i studiet. Vi anbefaler derfor alle som vil vurdere å delta på studiet, å ta opp nøyaktig driftsstatus ved årsskiftet 08/09. Dette vil gi full nytte av regnskapet når det skal brukes i studiet. Mer informasjon om studiet vil komme i senere nummer av Svin.

Regnskapsanalyse viktig også for husdyrstudentene

På det treårige studiet i husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er studentene nå akkurat ferdig med sine driftsoppgaver i svineproduksjonsfaget. Her samarbeider en gruppe studenter med en svineprodusent, som stiller både In-Gris-data, regnskap, fjøs og egen tid til disposisjon for at studentene skal kunne analysere flest mulig sider ved svineproduksjonen og gårdens økonomi. Studentene skal gjennom arbeidet gi bonden svar på følgende spørsmål:

1.   Hvor i produksjonen har jeg mitt største forbedringspotensial?

2.   Hvilke tiltak skal jeg sette i verk for å kunne utnytte dette     forbedringspotensialet?

3.   Hvor mye kan jeg tjene/spare på å sette i verk disse tiltakene?

– Nå ser vi at vi får bruk for ting vi har lært gjennom mange fag som vi har hatt tidligere i studiet, sier Linn-Hege Engen fra Saltdal.

– Det er virkelig lærerikt å få jobbe med reelle utfordringer hos bønder vi har blitt kjent med. Nå føler vi at vi får jobbe med ting vi vil møte i yrkeslivet senere, sier Inga Røvik Skjerve fra Levanger.

– Men det hadde gjort analysen vår mer troverdig dersom bonden hadde hatt en nøyaktig dyrestatus ved årets begynnelse og slutt. Bonden har lovt at det skal bli greit neste år”, smiler Inga.