Stikkord

Direktøren

Finansiering av nasjonal svineavl

Publisert: 01.12.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.

Liberalisering og biologi

Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.

Industriell verdiskaping

Publisert: 10.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk slakte- og kjøttforedlingsindustri jobber hver dag målrettet med å øke verdiskapingen gjennom tiltak som effektivisering og strukturrasjonalisering. Dette er avgjørende viktig for å opprettholde konkurransekraften og marginene i et stadig krevende sluttmarked.

Bioøkonomi – matproduksjon i ny drakt

Publisert: 11.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Fra politisk hold er behovet for det «Grønne skiftet» etterlyst.

Livdyromsetningen må strammes inn

Publisert: 04.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

De par siste årenes smittesporingsarbeid etter påvisning av LA-MRSA i norske svinebesetninger har avslørt omsetning/handel med gris på en måte som har forsterket smittespredningen.

Produktivitet og dyrevelferd

Publisert: 28.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Flere er opptatt av at ensidig fokus på produktivitet kan gå ut over dyrevelferden på lengre sikt. Det er viktig å lytte til denne stemmen når en setter framtidige effektivitets mål og iverksetter tiltak for å nå disse.