Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Auka kostnader – dårligere dyre- og røktervelferd?

 


Auka kostnader – dårligere dyre- og røktervelferd?

 

I Svin nr 8 stiller Norsvins leder spørsmålet: «Hva vil svineprodusentene når det gjelder oppstalling av diende purker?». Bakgrunnen for spørsmålet er arbeid med ny holdforskrift som har vore ute til høyring. Styrelederen konkluderer med at det må fokuseres på fordelene med å la purkene alltid være lause framfor å holde fram fordelene med fiksering.

Opp gjennom åra er norske svineprodusentar stadig pålagt nye krav. Dette er møtte på ein offensiv måte. Ombygging til lausdrift i forkant av år 2000 var eit eksempel på dette, og dei aller fleste grishus er nå av god standard og når ein tenker på dyrevelferd. Mange som bygde om eller bygde nytt har fødebingar som egner seg godt for lausdrift, men dei har fikseringsmulighet som og i stor grad benyttes ved grising. Kva er så poenget med å endre dette? Er det forbrukerkrav eller er det andre årsaker til at fikseringsmuligheten bør fjernast?

Det er mange argument som og taler for å lage fødebingar utan fiksering. La den enkelte produsent velga kva han meiner er best ut frå ei totalvurdering, og lag nå ikkje nye forskrifter som påfører næringa endå fleire ekstrakostnader.

På oppdrag av Mattilsynet har NILF vurdert kostnadene med endra arealkrav og fikseringsforbud og konklusjonen deira er klar. Dette gir auka kostnader for næringa. Norsvin omtaler og dette i siste utgåve av Dialog, men det står ikkje anna der enn at Mattilsynet skal ta dette med i sine vurderingar når forskriftene utformes. Kva meiner Norsvin?

Meiner Norsvins leder at svinenæringa bør gå inn for eit totalforbud mot fiksering som : – gir betydelig auka kostnader til ombygging – gir auka tap av smågris – gir betydeleg ekstra arbeidsforbruk dersom auka smågristap skal unngås. Overskrifta på styrelederens sak var «Penger og purker», men i dette tilfellet virker det ikkje som om penger har så stor betydning likevel. Er medlemmene av samme oppfatning? Det haster med engasjement i denne saka.